سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 715
  • بازدید دیروز : 1426
  • بازدید کل : 1797254

دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته پرهیزگار و باقری


دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته پرهیزگار و باقری

دانلودکتاب مديريت رفتار سازماني پيشرفته دكتر محمد مهدي پرهيزگار-دكتر سيد محمد باقري با فرمت pdf ودر 383 صفحه

فهرست مطالب

پيشگفتار

فصل اول مقدمه اي بر رفتار سازماني

هدف كلي

اهداف يادگيري

مقدمه

تعاريف و ويژگي هاي رفتار سازماني

OB حوزه هاي علمي مرتبط با

روانشناسي

روانشناسي اجتماعي

جامعه شناسي

انسان شناسي

اهميت مهارتهاي فردي

تعريف مديريت

تعريف سازمان

كارهايي كه مديران انجام مي دهند

وظايف مديريتي

نقش هاي مديريتي

نقش هاي متقابل شخصي ( روابط بين افراد )

نقش هاي اطلاعاتي

نقش هاي تصميم گيري

مهارتهاي مديران

مهارت هاي فني

مهارت هاي ادراكي

مهارت هاي انساني

توسعه مدل رفتار سازماني

ورودي ها

فرآيندها

خروجي ها

فرصت ها و چالش هاي رفتار سازماني

ديدگاه اقتضايي نسبت به رفتار سازماني

تنوع درسازمان

سطوح تنوع

استراتژي هاي مديريت تنوع

جذب، انتخاب، توسعه و حفظ كاركنان متنوع

برنامه هاي تنوع موثر

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل دوم نگرش و كاربرد آن در رفتار سازماني

هدف كلي

اهداف يادگيري

اهميت و تعاريف نگرش

اجزاي اصلي نگرش ها

ارتباط ميان نگرش و رفتار

نگرش هاي اصلي شغل

رضايت شغلي

درگيري شغلي

تعهد سازماني

تعهد احساسي

تعهد دستوري

تعهد مداوم

رضايت شغلي و اندازه گيري آن

ارتباط ميان رضايت شغلي و عملكرد با سطح پاداش

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل سوم شخصيت، هيجانات و حالات رواني

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعريف شخصيت

عوامل موثر بر شخصيت

مدل پنج عامل بزرگ

كاربرد صفات پنجگانه شخصيت در محيط كار

شخصيت و موقعيت ها

تئوري قدرت وضعيت

تئوري فعال سازي صفت

ارزش ها

احساسات ، هيجان ها و حالت ها

مقايسه حالات و هيجان ها

هيجان واگيردار

هيجان هاي اصلي

كاربرد هيجانات و حالت ها در رفتارهاي كاركنان

تصميم گيري

خلاقيت

انگيزه

رهبري

مذاكره

خدمات مشتري

نگرش هاي شغلي

رفتار انحراف از محيط كاري

تاثيرمديران برحالت هاي كاركنان

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل چهارم ادراك و تصميم گيري در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعريف ادراك

اهميت مطالعه ادراك در سازمان

انتخاب ادراكي

سازماندهي ادراكي

تفسير ادراكي

خطاهاي ادراكي

تئوري اسناد

طراحي نقشه ي ادراكي

عوامل تاثير گذار بر ادراك

ارتباط ميان ادراك و تصميم گيري فردي

تصميم گيري در سازمان ها

مدل منطقي،عقلانيت و بصيرت محدود

مدل تصميم گيري منطقي

عقلانيت محدود

تصميم گيري حسي

آيا بصيرت ها به تصميم گيري موثر كمك مي كنند؟

عوامل موثر در تصميم گيري

تفاوت هاي فردي

محدوديت هاي سازماني

ارزيابي عملكرد

سيستم پاداش

مقررات رسمي

سيستم محدوديت زمان اعمال شده

سوابق تاريخي

انحراف هاي رايج وخطاهاي تصميم گيري

خطاي تصادفي

اطمينان بيش از حد

محدود كردن انحراف

تاييد انحراف

در دسترس بودن انحراف

افزايش تعهد

راهكارهاي كاهش انحراف در تصميم گيري

اخلاق در تصميم گيري

سه معيار تصميم گيري اخلاقي

خلاقيت ، تصميم گيري خلاق و نوآوري در سازمان

عوامل رفتار خلاقانه

خلاقيت بالقوه

محيط خلاق

رفتار خلاقانه

دستاورد هاي خلاق ( نوآوري )

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل پنجم انگيزش :مفاهيم و نظريه ها

هدف كلي

اهداف يادگيري

اهميت انگيزش

تعريف انگيزش

نظريه هاي اوليه انگيزش

تئوري سلسله مراتب نيازها

Y و X تئوري

تئوري دو عاملي هرزبرگ

تئوري نياز هاي مك كلند

نظريه هاي معاصر انگيزش

تئوري تعيين خود

تئوري تعيين هدف

تئوري خود بهره وري

تئوري تقويت

تئوري برابري/ عدالت سازماني

نظريه انتظار

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل ششم كاربرد نظريه هاي انگيزش در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

انگيزش در عمل

طراحي شغل به عنوان عامل انگيزش

اصول طراحي شغل

تكنيك هاي طراحي شغل

ابعاد شغل به عنوان عامل انگيزش كاركنان

تنظيمات كاري جايگزين

برنا مه هاي درگيري كاركنان

پرداخت ها به عنوان عامل انگيزش كاركنان

برنامه هاي پرداخت متغير به عنوان عامل انگيزش

پرداخت معين و مشخص براساس توليد

پرداخت براساس شايستگي

پاداش هاي عملكرد

تسهيم سود

مالكيت سهام كاركنان

پرداخت براساس مهارت

مشاغل انعطاف پذير و دوركاري

جداول كاري منعطف

ساير روشهاي انگيزش كاركنان در محيط كار

Hay مدل انگيزشي سازماني گروه

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل هفتم پوياييهاي گروه و تيم در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعريف گروه

دلايل شكل گيري گروه و هويت اجتماعي

مزاياي پيوستن به گروه

مراحل توسعه گروه

ويژگي هاي گروه

نقش ها

هنجارها

جايگاه

اندازه

انسجام

تنوع

تصميم گيري گروهي

مزاياي تصميم گيري گروهي

معايب تصميم گيري گروهي

تفكر گروهي و تغيير گروهي

تكنيك هاي تصميم گيري گروهي

تفاوت ميان تيم و گروه

انواع تيم ها

تيم هاي كاري خودگردان

تيم هاي ميان بخشي

تيم هاي مجازي

سامانه هاي تيم هاي متداخل

تيم هاي توسعه يا تيم هاي پروژه اي

عوامل موثر بر عملكرد تيم

عوامل مربوط به زمينه

منابع كافي

رهبري اثربخش

سطح اعتماد

ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش

عوامل مربوط به تركيب تيم

سطح توانايي اعضا

شخصيت اعضا

عيين نقش ها و وظايف

تنوع اعضا

اندازه تيم

انگيزه كار تيمي

فرايندهاي تيم

طراحي ماموريت هاي مناسب

اهداف خاص

اثربخشي تيم

مدل هاي ذهني

سطح تعارض

طفره روي

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چند گزينه اي

فصل هشتم ارتباطات در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعريف ارتباطات

كاركردهاي ارتباطات

فرايند ارتباطات

سمت و سوي ارتباطات

ارتباطات رو به پايين

ارتباطات رو به بالا

ارتباطات افقي

شبكه هاي ارتباطاتي كوچك رسمي

شبكه هاي ارتباطاتي كوچك غير رسمي

روشهاي برقراري ارتباطات

ارتباطات شفاهي

ارتباطات مكتوب

اينترانت

راهكارهاي افزايش اثربخشي ارتباطات فردي و سازماني

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چند گزينه اي

فصل نهم رهبري در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعاريف رهبري

سطوح تحليل رهبري

سطح تحليل فرد

سطح تحليل گروهي

سطح تحليل سازماني

تئوري هاي شخصيتي

تئوري هاي رفتاري

تئوري هاي اقتضايي

مدل فيدلر

تئوري موقعيت رهبري

تئوري مسيرهدف

مدل رهبري مشاركتي

تئوري مبادله رهبرعضو

تئوري رهبري دستوري

رهبري فرهمند و رهبري تحول گرا

رهبري فرهمند

رهبري تحول گرا

جايگزين هاي رهبري

رهبري موثق : اخلاقيات و اعتماد

اخلاقيات و رهبري

اعتماد و رهبري

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل دهم قدرت و سياست در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعاريف و ابعاد قدرت در سازمان

بازيگران عرصه قدرت در سازمان

مقايسه رهبري و قدرت

پايگاه هاي قدرت

قدرت رسمي

قدرت مبتني بر اجبار

قدرت مبتني بر پاداش

قدرت قانوني ( مشروع)

قدرت شخصي

قدرت مبتني بر تخصص

قدرت مرجع

روش هاي اعمال قدرت

سياست هاي سازماني

اهميت سياست ها

عوامل ونتايج رفتار سياسي

عوامل فردي

عوامل سازماني

واكنش به رفتار سياسي در سازمان

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل يازدهم فرهنگ سازماني

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعريف فرهنگ

اهميت و ويژگي هاي فرهنگ سازماني

ابعاد و انواع فرهنگ در سازمان

فرهنگ هاي قوي در مقابل فرهنگ هاي ضعيف

عملكرد فرهنگ

ايجاد و نگهداري فرهنگ

شكل گيري فرهنگ

زنده و فعال نگهداشتن فرهنگ

چگونگي شكل گيري فرهنگ ها

انتقال فرهنگ

ايجاد فرهنگ اخلاقي سازماني

ايجاد فرهنگ مثبت سازماني

ايجاد قوت در كاركنان

پاداش دهي بيشتر از تنبيه

تاكيد بر قدرت وپيشرفت

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چند گزينه اي

فصل دوازدهم مديريت تغيير و استرس

هدف كلي

اهداف يادگيري

مقدمه

تعريف تغيير

ابعاد تغيير

رويكردهاي تغيير

مقاومت در برابر تغيير

تاكتيك هاي غلبه بر مقاومت در برابر تغيير

رويكردهاي مديريت تغيير

مدل فرايند تغيير لوين

مدل تغيير كاتر

مدل اقدام در عمل

توسعه سازماني

پيمايش

مشاوره فرايند

تيم سازي

توسعه بين گروهي

فهرست قوت ها

آموزش حساسيت

طراحي فرهنگ مناسب جهت تغيير

توسعه فرهنگ نوآوري

خلق سازمان يادگيرنده

مديريت استرس در سازمان

عوامل ايجاد استرس

عوامل محيطي

عوامل سازماني

عوامل فردي

مديريت استرس

رويكردهاي فردي مديريت استرس

رويكردهاي سازماني مديريت استرس

نتايج استرس

علائم فيزيولوژيكي

علائم رواني

علائم رفتاري

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

پاسخ خودآزمايي هاي چند گزينه اي

منابع

فرمت:pdf

تعداد صفحات:383

حجم:1.63مگابات


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 1874
پنل ویژه نمایندگی V2ray  ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی V2ray ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی وی پی ان پنل کاملا فارسی و اختصاصی می‌باشد. امکان تهیه و استفاده از پروتکل های V2ray Open SSTP L2TP در این پنل به صورت همزمان وجود دارد. پشتیبانی از انواع اپراتورها ایرانسل/رایتل/همراه اول لینک اشتراک های پنل اختصاصی به صورت مولتی سرور با سرور های تانل ... ...

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط                                          فیلم ذهن تغییر یافته                   نکته های ... ...

بروکر پاکت آپشن

بروکر پاکت آپشن

با POCKET OPTION یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد برای همه هر معامله‌گری می‌خواهد تا در بهترین شرایط سود ببرد و نمی‌خواهد نگران امنیت وجوه شخصی خود باشد. اولین کار واضحی که یک معامله‌گر مبتدی انجام می‌دهد بررسی سایت‌های مختلف معامله آنلاین ... ...

دریافت فایل : بروکر پاکت آپشن
دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز معرفی کتاب صوتی راز موفقیت در کتاب صوتی راز موفقیت نوشته آنتونی رابینز، به شما راه حل‌هایی پیشنهاد می‌شود تا بتوانید آنچه را که دوست دارید، بدست آورید، ضمن اینکه آنچه را که دارید حفظ کنید. این کتاب راهنمایی عملی برای ... ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما