سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1176
  • بازدید دیروز : 2275
  • بازدید کل : 1487460

دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته پرهیزگار و باقری


دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته پرهیزگار و باقری

دانلودکتاب مديريت رفتار سازماني پيشرفته دكتر محمد مهدي پرهيزگار-دكتر سيد محمد باقري با فرمت pdf ودر 383 صفحه

فهرست مطالب

پيشگفتار

فصل اول مقدمه اي بر رفتار سازماني

هدف كلي

اهداف يادگيري

مقدمه

تعاريف و ويژگي هاي رفتار سازماني

OB حوزه هاي علمي مرتبط با

روانشناسي

روانشناسي اجتماعي

جامعه شناسي

انسان شناسي

اهميت مهارتهاي فردي

تعريف مديريت

تعريف سازمان

كارهايي كه مديران انجام مي دهند

وظايف مديريتي

نقش هاي مديريتي

نقش هاي متقابل شخصي ( روابط بين افراد )

نقش هاي اطلاعاتي

نقش هاي تصميم گيري

مهارتهاي مديران

مهارت هاي فني

مهارت هاي ادراكي

مهارت هاي انساني

توسعه مدل رفتار سازماني

ورودي ها

فرآيندها

خروجي ها

فرصت ها و چالش هاي رفتار سازماني

ديدگاه اقتضايي نسبت به رفتار سازماني

تنوع درسازمان

سطوح تنوع

استراتژي هاي مديريت تنوع

جذب، انتخاب، توسعه و حفظ كاركنان متنوع

برنامه هاي تنوع موثر

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل دوم نگرش و كاربرد آن در رفتار سازماني

هدف كلي

اهداف يادگيري

اهميت و تعاريف نگرش

اجزاي اصلي نگرش ها

ارتباط ميان نگرش و رفتار

نگرش هاي اصلي شغل

رضايت شغلي

درگيري شغلي

تعهد سازماني

تعهد احساسي

تعهد دستوري

تعهد مداوم

رضايت شغلي و اندازه گيري آن

ارتباط ميان رضايت شغلي و عملكرد با سطح پاداش

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل سوم شخصيت، هيجانات و حالات رواني

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعريف شخصيت

عوامل موثر بر شخصيت

مدل پنج عامل بزرگ

كاربرد صفات پنجگانه شخصيت در محيط كار

شخصيت و موقعيت ها

تئوري قدرت وضعيت

تئوري فعال سازي صفت

ارزش ها

احساسات ، هيجان ها و حالت ها

مقايسه حالات و هيجان ها

هيجان واگيردار

هيجان هاي اصلي

كاربرد هيجانات و حالت ها در رفتارهاي كاركنان

تصميم گيري

خلاقيت

انگيزه

رهبري

مذاكره

خدمات مشتري

نگرش هاي شغلي

رفتار انحراف از محيط كاري

تاثيرمديران برحالت هاي كاركنان

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل چهارم ادراك و تصميم گيري در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعريف ادراك

اهميت مطالعه ادراك در سازمان

انتخاب ادراكي

سازماندهي ادراكي

تفسير ادراكي

خطاهاي ادراكي

تئوري اسناد

طراحي نقشه ي ادراكي

عوامل تاثير گذار بر ادراك

ارتباط ميان ادراك و تصميم گيري فردي

تصميم گيري در سازمان ها

مدل منطقي،عقلانيت و بصيرت محدود

مدل تصميم گيري منطقي

عقلانيت محدود

تصميم گيري حسي

آيا بصيرت ها به تصميم گيري موثر كمك مي كنند؟

عوامل موثر در تصميم گيري

تفاوت هاي فردي

محدوديت هاي سازماني

ارزيابي عملكرد

سيستم پاداش

مقررات رسمي

سيستم محدوديت زمان اعمال شده

سوابق تاريخي

انحراف هاي رايج وخطاهاي تصميم گيري

خطاي تصادفي

اطمينان بيش از حد

محدود كردن انحراف

تاييد انحراف

در دسترس بودن انحراف

افزايش تعهد

راهكارهاي كاهش انحراف در تصميم گيري

اخلاق در تصميم گيري

سه معيار تصميم گيري اخلاقي

خلاقيت ، تصميم گيري خلاق و نوآوري در سازمان

عوامل رفتار خلاقانه

خلاقيت بالقوه

محيط خلاق

رفتار خلاقانه

دستاورد هاي خلاق ( نوآوري )

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل پنجم انگيزش :مفاهيم و نظريه ها

هدف كلي

اهداف يادگيري

اهميت انگيزش

تعريف انگيزش

نظريه هاي اوليه انگيزش

تئوري سلسله مراتب نيازها

Y و X تئوري

تئوري دو عاملي هرزبرگ

تئوري نياز هاي مك كلند

نظريه هاي معاصر انگيزش

تئوري تعيين خود

تئوري تعيين هدف

تئوري خود بهره وري

تئوري تقويت

تئوري برابري/ عدالت سازماني

نظريه انتظار

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل ششم كاربرد نظريه هاي انگيزش در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

انگيزش در عمل

طراحي شغل به عنوان عامل انگيزش

اصول طراحي شغل

تكنيك هاي طراحي شغل

ابعاد شغل به عنوان عامل انگيزش كاركنان

تنظيمات كاري جايگزين

برنا مه هاي درگيري كاركنان

پرداخت ها به عنوان عامل انگيزش كاركنان

برنامه هاي پرداخت متغير به عنوان عامل انگيزش

پرداخت معين و مشخص براساس توليد

پرداخت براساس شايستگي

پاداش هاي عملكرد

تسهيم سود

مالكيت سهام كاركنان

پرداخت براساس مهارت

مشاغل انعطاف پذير و دوركاري

جداول كاري منعطف

ساير روشهاي انگيزش كاركنان در محيط كار

Hay مدل انگيزشي سازماني گروه

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل هفتم پوياييهاي گروه و تيم در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعريف گروه

دلايل شكل گيري گروه و هويت اجتماعي

مزاياي پيوستن به گروه

مراحل توسعه گروه

ويژگي هاي گروه

نقش ها

هنجارها

جايگاه

اندازه

انسجام

تنوع

تصميم گيري گروهي

مزاياي تصميم گيري گروهي

معايب تصميم گيري گروهي

تفكر گروهي و تغيير گروهي

تكنيك هاي تصميم گيري گروهي

تفاوت ميان تيم و گروه

انواع تيم ها

تيم هاي كاري خودگردان

تيم هاي ميان بخشي

تيم هاي مجازي

سامانه هاي تيم هاي متداخل

تيم هاي توسعه يا تيم هاي پروژه اي

عوامل موثر بر عملكرد تيم

عوامل مربوط به زمينه

منابع كافي

رهبري اثربخش

سطح اعتماد

ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش

عوامل مربوط به تركيب تيم

سطح توانايي اعضا

شخصيت اعضا

عيين نقش ها و وظايف

تنوع اعضا

اندازه تيم

انگيزه كار تيمي

فرايندهاي تيم

طراحي ماموريت هاي مناسب

اهداف خاص

اثربخشي تيم

مدل هاي ذهني

سطح تعارض

طفره روي

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چند گزينه اي

فصل هشتم ارتباطات در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعريف ارتباطات

كاركردهاي ارتباطات

فرايند ارتباطات

سمت و سوي ارتباطات

ارتباطات رو به پايين

ارتباطات رو به بالا

ارتباطات افقي

شبكه هاي ارتباطاتي كوچك رسمي

شبكه هاي ارتباطاتي كوچك غير رسمي

روشهاي برقراري ارتباطات

ارتباطات شفاهي

ارتباطات مكتوب

اينترانت

راهكارهاي افزايش اثربخشي ارتباطات فردي و سازماني

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چند گزينه اي

فصل نهم رهبري در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعاريف رهبري

سطوح تحليل رهبري

سطح تحليل فرد

سطح تحليل گروهي

سطح تحليل سازماني

تئوري هاي شخصيتي

تئوري هاي رفتاري

تئوري هاي اقتضايي

مدل فيدلر

تئوري موقعيت رهبري

تئوري مسيرهدف

مدل رهبري مشاركتي

تئوري مبادله رهبرعضو

تئوري رهبري دستوري

رهبري فرهمند و رهبري تحول گرا

رهبري فرهمند

رهبري تحول گرا

جايگزين هاي رهبري

رهبري موثق : اخلاقيات و اعتماد

اخلاقيات و رهبري

اعتماد و رهبري

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل دهم قدرت و سياست در سازمان

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعاريف و ابعاد قدرت در سازمان

بازيگران عرصه قدرت در سازمان

مقايسه رهبري و قدرت

پايگاه هاي قدرت

قدرت رسمي

قدرت مبتني بر اجبار

قدرت مبتني بر پاداش

قدرت قانوني ( مشروع)

قدرت شخصي

قدرت مبتني بر تخصص

قدرت مرجع

روش هاي اعمال قدرت

سياست هاي سازماني

اهميت سياست ها

عوامل ونتايج رفتار سياسي

عوامل فردي

عوامل سازماني

واكنش به رفتار سياسي در سازمان

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

فصل يازدهم فرهنگ سازماني

هدف كلي

اهداف يادگيري

تعريف فرهنگ

اهميت و ويژگي هاي فرهنگ سازماني

ابعاد و انواع فرهنگ در سازمان

فرهنگ هاي قوي در مقابل فرهنگ هاي ضعيف

عملكرد فرهنگ

ايجاد و نگهداري فرهنگ

شكل گيري فرهنگ

زنده و فعال نگهداشتن فرهنگ

چگونگي شكل گيري فرهنگ ها

انتقال فرهنگ

ايجاد فرهنگ اخلاقي سازماني

ايجاد فرهنگ مثبت سازماني

ايجاد قوت در كاركنان

پاداش دهي بيشتر از تنبيه

تاكيد بر قدرت وپيشرفت

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چند گزينه اي

فصل دوازدهم مديريت تغيير و استرس

هدف كلي

اهداف يادگيري

مقدمه

تعريف تغيير

ابعاد تغيير

رويكردهاي تغيير

مقاومت در برابر تغيير

تاكتيك هاي غلبه بر مقاومت در برابر تغيير

رويكردهاي مديريت تغيير

مدل فرايند تغيير لوين

مدل تغيير كاتر

مدل اقدام در عمل

توسعه سازماني

پيمايش

مشاوره فرايند

تيم سازي

توسعه بين گروهي

فهرست قوت ها

آموزش حساسيت

طراحي فرهنگ مناسب جهت تغيير

توسعه فرهنگ نوآوري

خلق سازمان يادگيرنده

مديريت استرس در سازمان

عوامل ايجاد استرس

عوامل محيطي

عوامل سازماني

عوامل فردي

مديريت استرس

رويكردهاي فردي مديريت استرس

رويكردهاي سازماني مديريت استرس

نتايج استرس

علائم فيزيولوژيكي

علائم رواني

علائم رفتاري

خلاصه

خودآزمايي تشريحي

خودآزمايي چندگزينه اي

پاسخ خودآزمايي هاي چند گزينه اي

منابع

فرمت:pdf

تعداد صفحات:383

حجم:1.63مگابات


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 1765
كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

**کسب درآمددرمنزل از اینترنت روزانه 300/000 هزارتومان تضمینی و تست شده** *بسم الله الرحمن الرحیم* *نکته بسیار مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به ...

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه‌ای؟ چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم نوشته‌ی کیت شرایتر،با ارائه‌ی روش‌های سودمند به شما می‌آموزد که بازاریابی شبکه‌ای تنها حرفه‌ی موجود در جهان نیست، اما با به کارگیری آن علاوه بر آزادی مالی، وقت و زمان لذت بردن از آن را هم ...

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ...

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

عنوان کتاب: آدم های سمی نویسنده: لیلیان گلاس مترجم: مينا فتحی، نهضت صالحيان گوینده: ملیحه عجم فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 29 حجم کل فایل ها: 252 مگابایت مدت زمان پخش: 14 ساعت و 12 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: محتوای این کتاب در دو بخش کلی دسته‌بندی شده ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

عنوان: HSE PLAN فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 33 زبان: فارسی دسته بندی: بهداشت محیط چکیده: طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زماان برگازاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه ...

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

این مجموعه سوالات شامل سوالات اطلاعات عمومی و سیاسی آزمون های مختلف استخدامی اعم از وزارت نیرو ، وزارت نفت ، آموزش و پرورش ، آزمون های استخدامی بانک های مختلف ، پرستاری ، امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی و سایر آزمون های استخدامی می باشد. پوشه سوالات اطلاعات عمومی و ...

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

(بسم‌الله الرحمن الرحیم) سلام به دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما خوش آمدید. اومیدوارم در این شرایط بد هیچ کس دغدغه مالی نداشته باشد.. کسب درآمد اینترنتی طی چندین سال تا به امروز رشد بسیار زیادی داشته است. کسب درآمد بدون خارج شدن از منزل می‌شود به راحتی به درآمد ...

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ...

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ...

فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc

تحلیلگران حرفه ای ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید حدود سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. این شغل بیرون خانه و کاره شما ارایه خدمات ...

ممبر پلاس برلیان

ممبر پلاس برلیان

امکانات: +افزایش ممبر فیک + افزایش بازدید +افزودن عضو به کانال,گروه,ربات +افزودن همزمان به ده کانال موارد لازم جهت استفاده: تی دیتا ======================== ==================== =============== ======== ==== == = ...

دریافت فایل : ممبر پلاس برلیان
اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

این اکسل شیت ها مختلفی دارد (اگر ارز مورد نظر تون در شیت ها نبود، براحتی میتونید از یکی از شیت ها کپی تهیه کنید و اونو ادیت کنید -که فرمول نویسی ها هم توش بمونه-) و تماما توسط خودم درست شده. سطر اول اطلاعاتِ هر جدوا رو نگهداشتم که فرمول ها حفظ بشه. پس از وارد کردن اطلاعات خرید تون ...

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. تذکر مهم : تمامی سوالات و مشکلات شما در تلگرام و با آیدی کارشناس پشتیبانی یعنی ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان آیا می خواهید کنترل دقیق بر روی تعداد ساعت دقیق کاری تمام کارمندانتان داشته باشید ، یک جدول طراحی شده با نرم افزار اکسل -پی دی اف و عکس برای شما آماده کرده ایم که بوسیله آن می توانید ساعت ورود و خروج روزانه کارمندانتان را ثبت ...

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ...

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

به نام خداوند بزرگ و روزی دهنده با سلام چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵‌.۶ میلیون دلار تبدیل کنیم برای پاسخ به این سوال خواندن این کتاب را بسیار توصیه میکنم موفق و سلامت و ثروتمند باشید ...

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

با وجود این فیلتر دیدن جمله ی ((هنوز تو ضررم)) در شبکه های اجتماعی و گروههای بورسی جای تعجب دارد!!!فیلتر نوسانگیری اولین بار در ایران ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 230نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات تعداد مجموع سوالات: 230نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات می ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما