شرحی بر اختلال دو قطبی

اپیزودیک مانیک

معیارهای dsm-5 برای اپیزودیک مانیک

اپیزود هیپومانیک

معیارهای dsm-v برای اپیزود هیپومانیک

سه ویژگی مهم اپیزود هیپومانیک با مانیک

انواع اختلال دو قطبی

اختلال دوقطبی- I و II در DSM-IV-TR

معیارهای DSM-V برای اختلال دوقطبی II

اختلال سیکلوتیمیک

معیارهای DSM-V برای اختلال سیکلوتیمیک

علل اختلال دو قطبی

درمان اختلال دو قطبی

منابع