سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 717
  • بازدید دیروز : 792
  • بازدید کل : 1793742

دانلود مقاله پول شویی


دانلود مقاله پول شویی با فرمتpdfودر 134 صفحه

فهرست مباحث مبارزه با پول شويي

بخش اول 3

مقدمه 3

ضرورت مبارزه با پول شويي درموسسات مالي 3

پول شويي 4

تعريف پول شويي 4

تاريخچه پول شويي 6

مصاديق پول شويي 7

ويژگي هاي جرم پول شويي 7

اهداف پول شويي 9

مراحل فرآيند پول شويي 9

اركان جرم پول شويي 11

مشاغل در معرض سوء استفاده 13

بخش دوم 14

آثار اقتصادي پول شويي 14

الف)اخلال و بيثباتي در اقتصاد 14

ب)تخريب بازار مالي 14

ج)كاهش درآمد دولت 15

د)كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي 15

ه)تغيير جهت سرمايه گذاري ها و خروج سرمايه از كشور 15

و)تخريب بخش خصوصي 16

آثار اجتماعي پول شويي 16

آثار بين المللي پول شويي 17

اقدامات حقوقي بين المللي 17

كنوانسيون وين 17

كنوانسيون سازمان ملل براى مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملى 19

قلمرو شمول كنوانسيون (پالرمو) 19

قطعنامه 1373 شوراى امنيت در زمينه مبارزه با تروريسم 23

The Financial Action Task Force on ) تاريخچه گروه كارى اقدام مالى براى مبارزه با پول شويى

و چگونگى ماهيت الزام آور توصيه هاى آن 25 (Money Laundering

26 FATF اهم نكات مطرح شده در توصيه هاى چهلگانه

در مورد تامين مالى تروريسم 36 FATF پيشنهادهاى هشتگانه

پولشويي

2

اقدامات مالي بين المللي 40

40 (BIS) -1 تاريخچه بانك تسويه بين المللي

-2 كميته بال 41

-3 رهنمود 1988 كميته بال: 42

-4 رهنمود 2001 كميته بال 42

-5 هدف رهنمود 2001 كميته بال: 46

بخش سوم 47

نظام حقوقي و مساله پول شويي در ايران 47

متن قانون مبارزه با پول شويي 48

متن آيين نامه قانون مبارزه با پول شويي 51

گزيده اي از دستورعمل هاي بانك مركزي جاا در خصوص مبارزه با پول شويي در موسسات

اعتباري 70

دستورعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آن ها 80

دستورعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري 85

دستورعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي

در موسسات اعتباري 93

گزيده اي از دستورعمل نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيشتراز سقف مقرر 97

گزيده اي از دستورعمل شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي 100

گزيده اي از دستورعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري 106

گزيده اي از دستورعمل رعايت مقررات مبارزه با پول شويي در حوزه نظام هاي پرداخت و

بانكداري الكترونيكي 107

گزيده اي از دستورعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون 107

گزيده اي از آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني،اسناد و دفاتر بانك ها 107

بخش چهارم 112

راهنماي بانكداران براي اجتناب از وقوع جرم پول شويي 112

دستورعمل اجرايي مبارزه با پول شويي در صرافيها 122

راهنماي تعاريف واژه ها و عبارات مربوط به پول شويي 127

فهرست نامه هاي عمومي و دستورعمل هاي صادره 134

پولشويي

بخش اول

مقدمه

ضرورت مبارزه با پول شويي درموسسات مالي

شستشوي عوايد حاصل ازجرائم به وسيله بانك ها يا موسسات مالي موفقيت عمده اي براي مجرمين

محسوب ميشودلذابانكهاوموسسات مالي نقش مهمي درامرمبارزه باپولشويي به عهده دارند

محكوميت بانك ها و موسسات مالي يك كشور به عدم رعايت ضوابط بين المللي درامر مبارزه با

پول شويي متضمن آثار و تبعات سنگيني به لحاظ ريسك سوء شهرت و غيره است اين امر باعث

مي گردد مراكز مالي كشور مورد اتهام قرارگرفته و درسطح بين المللي درزمره مراكز مالي غيرمطمئن

طبقه بندي شود

علي رغم آنكه رعايت مقررات و ضوابط پيشگيري از پول شويي در بادي امر براي بانك ها مشكل

و بعضاً درتعارض با وظايف قانوني آنها، به واسطه اصل محرمانه بودن حساب ها و امين بودن بانك ها

درقبال مشتريان مي باشد ليكن اين سختگيري ها درواقع به نفع سيستم بانكي است

به لحاظ تاريخي، عمليات پول شويان جهت رخنه دربانك ها و موسسات مالي عمدتاً ازطريق

بانكداري سنتي صورت مي گيرد هرچند كه اجراي مقررات پيشگيري باعث گرديده است مجرمين به

كانال ها و مجاري ديگري روي آورند، ليكن براي اين منظور قبل از ورود وجه به سيستم بانكي سعي

مي شود وجوه حاصل از عمليات مجرمانه باوجوه مشروع و قانوني درهم آميخته و به اين ترتيب

رديابي آن مشكل شود

درهرحال پديده پول شويي را مي توان حلقه اي ازجريان هاي منفي جامعه دانست كه تحث تاثير

عوامل مختلف اما نابهنجار، فرايندهاي مالي- پولي را به طور اخص و كل ساختار اقتصاد را به طور

اعم مورد هجوم قرارم يدهد

باذكراين مقدمه و باعنايت به مسئوليت خطير همكاران شاغل درصف و ستاد به بررسي، آشنا يي

و ذكر راه هاي مبارزه با اين معضل خواهيم پرداخت

 

تعريف پول شويي

تعاريف متعددي درارتباط با جرم پول شويي وجوددارد كه كمابيش ازنظرمعني قاب لانطباق به نظرمي رسد

هرچند جوهره تعريف پول شويي ناظراست به انجام عملياتي براي پنهان نمودن منشاء غيرقانوني مال

به نحوي كه ظاهري قانوني به خود بگيرد ليكن دو تعريف زير به لحاظ آنكه فرآيند پول شويي را با

اقتصاد غيررسمي ارتباط داده است از اهميت بسيار برخوردار است

-1 پول شويي فرايندي است كه مجرمين يا گروه هاي سازمان يافته باتوسل به آن، منشاء و ماهيت

مال حاصل از جرم را تغييرداده است و آن را به حوزه اقتصاد رسمي وارد مي سازند

-2 پول شويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين

در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشاء، ماهيت،

شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده م يشود تعريف اخير از اين منظر مهم است كه پول شويي را

حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي با اقتصاد غيررسمي و غير قانوني مي دانند

براي تكميل تعريف فوق بايد به اين نكته توجه داشت كه اقتصاد غيررسمي (كه به اقتصاد سايه يا

موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني ازجمله

فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدها يگزارش نشده كه ازفروش كالا و خدمات قانوني

در معاملات پولي و ساير مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نيز دربرمي گيرد

بديهي است افرادي كه دربازارهاي غيررسمي فعاليت دارند سعي م يكنند كه عمليات آنها از منظر

دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي

بسيارمشكل است 1

1 45 درصد و كشورهاي درحال گذر - گفته مي شود وسعت بازار غيررسمي دركشورهاي درحال توسعه بين 35

15 درصد از حجم توليد ناخالص داخلي است - 30-21 درصد و كشورهاي صنعتي 13

 

بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرآيند جرم پول شويي به تقسيم بندي زير نيز توجه شود:

-1 پول خاكستري 1

-2 پول كثيف 2

-3 پول ملتهب 3

پول خاكستري به پولي اطلاق م يشود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در

حالي كه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است با اين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفاً

ازلحاظ اخلاقي مذموم است، درحالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب

محكوميت شخص خواهدشد يعني قانون با اعمال مجازات مي خواهد ازجامعه محافظت نمايد بديهي

است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم بر مبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف

متفاوت است به عنوان مثال فرار مالياتي درمقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر ازمنظر جامعه و افكار

عمومي در يك رده قرارنم يگيرد

پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي

ازكشورها، خارج و به مناطق امن روانه م يشود بااين توضيح كه اكثر اوقات پول شويي با فرار

سرمايه از كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف، خاكستري و حتي پول هاي تميز

است

چنانكه ملاحظه مي گردد، تقسيم بندي فوق حاكي از آن است كه تمام پول هايي كه به هرنحو و هر

شكل نياز به شستن دارند لزوماً از عوائد حاصل از جرم نبوده و پول هاي خاكستري ممكن است

ازابتدا تميز بوده و بعداً آلوده شده باشند، زيرا صرف اينكه مالك پول از اداي ديون مالياتي

خودداري نمايد در واقع، مرتكب عمل غيرقانوني مي شود__

 


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ خرداد ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 175
پنل ویژه نمایندگی V2ray  ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی V2ray ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی وی پی ان پنل کاملا فارسی و اختصاصی می‌باشد. امکان تهیه و استفاده از پروتکل های V2ray Open SSTP L2TP در این پنل به صورت همزمان وجود دارد. پشتیبانی از انواع اپراتورها ایرانسل/رایتل/همراه اول لینک اشتراک های پنل اختصاصی به صورت مولتی سرور با سرور های تانل ... ...

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط                                          فیلم ذهن تغییر یافته                   نکته های ... ...

بروکر پاکت آپشن

بروکر پاکت آپشن

با POCKET OPTION یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد برای همه هر معامله‌گری می‌خواهد تا در بهترین شرایط سود ببرد و نمی‌خواهد نگران امنیت وجوه شخصی خود باشد. اولین کار واضحی که یک معامله‌گر مبتدی انجام می‌دهد بررسی سایت‌های مختلف معامله آنلاین ... ...

دریافت فایل : بروکر پاکت آپشن
دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز معرفی کتاب صوتی راز موفقیت در کتاب صوتی راز موفقیت نوشته آنتونی رابینز، به شما راه حل‌هایی پیشنهاد می‌شود تا بتوانید آنچه را که دوست دارید، بدست آورید، ضمن اینکه آنچه را که دارید حفظ کنید. این کتاب راهنمایی عملی برای ... ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما