سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 277
  • بازدید دیروز : 1426
  • بازدید کل : 1796816

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری2 اثر ولک ( جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری


 دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری2 اثر ولک (

جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری

)با فرمتpptودر43 اسلاید قابل ویرایش 

قسمتی از متن پاورپوینت

روش شناسی تحقیق

مبانی روش تحقیق حسابداری

محققان متعددی درنیمه دوم قرن بیستم به بررسی ارتباط میان سود حسابداری و قیمت سهم پرداخته اند حال انکه درهمین زمان محققان دیگری توجه خود را معطوف به بررسی موضوعات اجتماعی در حسابداری کرده اند.
باید دقت داشت که این تفاوت تنها محدود به موضوع مورد بررسی وروش تحقیق نمی باشد بلکه تفاوت در پیش فرض های متعددی است که درنوع نگرش این محققان به موضوعات پدیده های حسابداری وجود داشته است.

نتیجه این تفاوت درپیش فرض های تحقیق منجربه دوجهت گیری متفاوت درتحقیقات حسابداری شده است.

1.تحقیقات بازارسرمایه2.تحقیقات انتقادی درحسابداری

دراصطلاح به این پیش فرض ها پیش فرض های پارادایمی گفته می شود که ریشه درجهت گیری های مختلف هستی شناسی ،معرفت شناسی وروش شناسی دارد.

درعلوم اجتماعی هستی شناسی به ماهیت دنیای اجتماعی مربوط است، حال انکه معرفت شناسی یا شناخت شناسی معطوف به نحوه کسب شناختی است که می توانیم کسب کنیم ودرنهایت روش شناسی که نمود عملیاتی معرف شناسی می باشد به بنیان های نظری روش های کسب شناخت می پردازد.

تحقیقات علمی براساس یک یاترکیبی ازسه روش غالب اثبات گرایی تفسیری وانتقادی انجام میشود.

روش شناسی اثباتی

روش شناسی اثباتی سعی دارد تا روش های علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کارگیرد.

پیش فرض های این روش شناسی به شرح ذیل می باشد:

•ماهیت واقعیت

اثبات گرایی واقعیت را به عنوان چیزی می داند که بتوان آن را به واسطه ی حواس درک کرد.

•ماهیت انسان(جامعه)

درمدل اثباتی انسان ها منطقی و به دنبال برخورداری از منافع شخصی خویش هستند.

•ماهیت علم

اثبات گرایی در تفکیک دانش علمی از غیرعلمی به روش های علوم طبیعی به عنوان ابزارهای کسب دانش علمی تاکید می کند.

•هدف علم

از نظر اثبات گرایی تحقیق علمی ابزاری است برای مطالعه و شناسایی وقایع اجتماعی به نحوی که از طریق تحقیقات می توان قوانین عام را کشف،تبین و عرضه کرد.

روش شناسی تقسیری

روش شناسی تفسیری درعلوم اجتماعی به نحوی به مباحث نظری ماکس وبر مربوط است که به تمایز بین علوم انسانی از علوم طبیعی و مطالعه ی اجتماعی درعلوم انسانی اعتقاد دارد.پیش فرض های این روش شناسی به شرح ذیل می باشد:

•ماهیت واقعیت

روش شناسی تفسیری معتقد است که دنیای اجتماعی برخلاف دنیای فیزیکی خارج و مستقل ازآگاهی انسان وجود ندارد .

•ماهیت انسان(جامعه)

روش شناسی تفسیری به عنوان یک رویکرد انسان مدار اهمیت زیادی به آزادی فرد تجربه با معنا و اگاهی او می دهد.

•ماهیت علم

معتقدند که علم به معنای اثباتی قادر به توضیح اساس و بنیان زندگی اجتماعی انسانها نیست آنچه اهمیت دارد درک زندگی روزانه مردم عادی است که بر اساس آگاهی عمومی هدایت میگردد.

•هدف علم

در رویکرد تفسیری تحقیقات اجتماعی ارزش ابزاری مستقیم ندارند،هدف تحقیقات درک یا فهم زندگی اجتماعی وکشف معنای اجتماعی است که مردم به زندگی خویش می دهند.

روش شناسی انتقادی

رویکردهای انتقادی برآن تاکید دارند که علوم اجتماعی باید در تحقیقات با فرایندهای انتقادی همرا ه باشد.این روش شناسی
به عقاید کارل،مارکس و اندیشمندان دیگری در مکتب انتقادی مربوط می شود.پیش فرض های این روش شناسی به شرح ذیل می باشد:

•ماهیت واقعیت

روش شناسی انتقادی به لایه های متعددی در واقعیت تاکید می کند که پشت لایه ظاهری ساخت های عمیق یا مکانیزمهای غیرقابل مشاهده وجود دارد.

•ماهیت انسان(جامعه)

نگرش انتقادی معتقداست که انسانها به واسطه ی شرایط و عوامل اجتماعی محدود می شوند.

•ماهیت علم

در دیدگاه انتقادی دانشی است که بتواند با استفاده ازتئوری از سطح ظاهر به عمق توجه کند دانشی علمی است .

•هدف علم

هدف تحقیقات در رویکرد انتقادی مراجعه به لایه های زیرین واقعیت برای آشکار نمودن روابط واقعی و طرد ورفع موارد کاذب در تحلیل واقعیت می باشد.

روش شناسی تحقیقات حسابداری

چارچوب “بارل و مورگان” درعلوم اجتماعی ومدیریت ازجمله معتبرترین والبته پرکاربردترین چارچوبهای مفهومی برای طبقه بندی تحقیقات حسابداری محسوب می شود. بر اساس این چارچوب که تنها بردو پیش فرض، ماهیت جامعه وماهیت اجتماعی استوار است چهار پارادایم برای علوم اجتماعی به شرح ذیل ارائه شده است:

انچه بارل ومورگان از آن به عنوان پیش فرض های نظری یاد می کنند ماهیت علم و ماهیت جامعه است :

ماهیت علم

درنگاه بارل و مورگان علم ماهیتا می تواند عینی یا ذهنی باشد.

اگر علم را ماهیتا عینی فرض کنیم انگاه حوزه تحقیق درعلوم اجتماعی تنها به واقعیت ها و مشاهدات دقیق متمرکز خواهدبود،حال انکه پذیرش ماهیتی ذهنی برای علم تمرکز علوم اجتماعی را به نمادها و نشانه ها معطوف می سازد.
بسته به اینکه ماهیت علم را عینی فرض کنیم یا ذهنی،مفروضات هستی شناسی در قالب رئالیسم(ماده گرایی) و ایده آلیسم طبقه بندی می شوند.
همچنین از منظر معرفت شناسی اگر علم را دارای ماهیتی عینی فرض کنیم باید رویکرد خود را معطوف به اثبات گرایی نماییم.از سوی دیگر چنانچه ذهنی بودن ماهیت علم مورد پذیرش قرار گیرد جهت گیری معرفت شناسی به سمت رویکردهای غیر اثبات گرایانه سوق داده خواهد شد.
از منظر روش شناسی با توجه به فرض عینی بودن علم ،جهت گیری علوم دقیق و با فرض ذهنی بودن علم جهت گیری علوم اندیشه نگاری مطرح میشوند.

 

ماهیت جامعه

ماهیت جامعه براساس یک فرض اساسی یعنی وجودنظم یا تضاد(نبود نظم)درجامعه معرفی شده است به بیانی دقیق تر جامعه می تواند ماهیتا دارای تغییرات منظم بوده یا تغییرات درآن شدید وافراطی باشد.

وجود نظم به مفهوم تاکید بر وحدت،انسجام و نیاز به نظم در جامعه می باشد.از طرفی تغییرات افراطی به مفهوم وجود تغیرات شدید،تعارضات و تضادهای اساسی و تعارضات ساختاری در جامعه می باشد.

با توجه به ماهیت جامعه پارادایم های تحقیق نیز تغییر خواهند کرد.

تحقیقات حسابداری مانند سایر علوم اجتماعی بر پایه ی مفروضات مبتنی بر ماهیت علم اجتماعی و ماهیت جامعه قرار دارد.

براساس چارچوب بارل و مورگان چهار پارادایم تحت عنوان :

1.کارکردگرایی
2.تفسیرگرایی
3.انسان گرایی افراطی
4.ساختارگرایی افراطی

ارائه شده است.

 

رویکرد کارکردگرایی در حسابداری

کارکرد گرایی مستلزم پذیرش ماهیتی عینی برای علم و تکیه بر واقع گرایی و اثبات گرایی در بررسی موضوعات حسابداری است،به نحوی که نتایج آن در نهایت به علوم دقیق منتج می شود.
üکارکردگرایان معتقد به جبرگرایی می باشند به این مفهوم که انسان ازخود اختیاری نداشته و فعالیتهایش تحت تاثیر محیط است.همچنین آنها معتقد به بکارگیری علوم طبیعی در علوم اجتماعی هستند.
 دراین رویکرد بازارهای سرمایه و شرکت ها به عنوان بخشی ازیک سیستم منسجم شناخته شده و به تضادهای آن اشاره ای نمی شود .به عنوان مثال در رویکرد ساختارگرایی کارکردی سازمان برای رسیدن به اهداف خود کارکردهایی را تعریف میکند که بخشی از آن به حسابداری مربوط است.
در طبقه بندی که «چوا»ارائه می کند،دیدگاه کارکرد گرایی در حسابداری بعنوان پارادایم اثباتی شناخته می شود و به آن لقب جریان غالب اطلاق شده است.
تحقیق «دمسکی و فلتام» درخصوص سیستم کنترل بودجه نمونه ای از رویکرد کارکردگرایی شناخته می شود.دراین تحقیق بودجه به عنوان واقعیتی مستقل ازپژوهشگر و همچنین نماینده وکارفرما درنظرگرفته میشود.در نگاه دمسکی و فلتام،بودجه باید بتواند به عنوان یک ابزار ایفای نقش کند و نه یک هدف.بودجه می تواند به عنوان یک ابزار برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود فعالیتهای سازمانی در نظر گرفته شود.

 

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ خرداد ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 222
پنل ویژه نمایندگی V2ray  ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی V2ray ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی وی پی ان پنل کاملا فارسی و اختصاصی می‌باشد. امکان تهیه و استفاده از پروتکل های V2ray Open SSTP L2TP در این پنل به صورت همزمان وجود دارد. پشتیبانی از انواع اپراتورها ایرانسل/رایتل/همراه اول لینک اشتراک های پنل اختصاصی به صورت مولتی سرور با سرور های تانل ... ...

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط                                          فیلم ذهن تغییر یافته                   نکته های ... ...

بروکر پاکت آپشن

بروکر پاکت آپشن

با POCKET OPTION یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد برای همه هر معامله‌گری می‌خواهد تا در بهترین شرایط سود ببرد و نمی‌خواهد نگران امنیت وجوه شخصی خود باشد. اولین کار واضحی که یک معامله‌گر مبتدی انجام می‌دهد بررسی سایت‌های مختلف معامله آنلاین ... ...

دریافت فایل : بروکر پاکت آپشن
دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز معرفی کتاب صوتی راز موفقیت در کتاب صوتی راز موفقیت نوشته آنتونی رابینز، به شما راه حل‌هایی پیشنهاد می‌شود تا بتوانید آنچه را که دوست دارید، بدست آورید، ضمن اینکه آنچه را که دارید حفظ کنید. این کتاب راهنمایی عملی برای ... ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما