سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1396
  • بازدید دیروز : 2275
  • بازدید کل : 1487680

دانلود مقاله پول شویی


دانلود مقاله پول شویی با فرمتpdfودر 134 صفحه

فهرست مباحث مبارزه با پول شويي

بخش اول 3

مقدمه 3

ضرورت مبارزه با پول شويي درموسسات مالي 3

پول شويي 4

تعريف پول شويي 4

تاريخچه پول شويي 6

مصاديق پول شويي 7

ويژگي هاي جرم پول شويي 7

اهداف پول شويي 9

مراحل فرآيند پول شويي 9

اركان جرم پول شويي 11

مشاغل در معرض سوء استفاده 13

بخش دوم 14

آثار اقتصادي پول شويي 14

الف)اخلال و بيثباتي در اقتصاد 14

ب)تخريب بازار مالي 14

ج)كاهش درآمد دولت 15

د)كاهش كنترل دولت بر سياست هاي اقتصادي 15

ه)تغيير جهت سرمايه گذاري ها و خروج سرمايه از كشور 15

و)تخريب بخش خصوصي 16

آثار اجتماعي پول شويي 16

آثار بين المللي پول شويي 17

اقدامات حقوقي بين المللي 17

كنوانسيون وين 17

كنوانسيون سازمان ملل براى مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملى 19

قلمرو شمول كنوانسيون (پالرمو) 19

قطعنامه 1373 شوراى امنيت در زمينه مبارزه با تروريسم 23

The Financial Action Task Force on ) تاريخچه گروه كارى اقدام مالى براى مبارزه با پول شويى

و چگونگى ماهيت الزام آور توصيه هاى آن 25 (Money Laundering

26 FATF اهم نكات مطرح شده در توصيه هاى چهلگانه

در مورد تامين مالى تروريسم 36 FATF پيشنهادهاى هشتگانه

پولشويي

2

اقدامات مالي بين المللي 40

40 (BIS) -1 تاريخچه بانك تسويه بين المللي

-2 كميته بال 41

-3 رهنمود 1988 كميته بال: 42

-4 رهنمود 2001 كميته بال 42

-5 هدف رهنمود 2001 كميته بال: 46

بخش سوم 47

نظام حقوقي و مساله پول شويي در ايران 47

متن قانون مبارزه با پول شويي 48

متن آيين نامه قانون مبارزه با پول شويي 51

گزيده اي از دستورعمل هاي بانك مركزي جاا در خصوص مبارزه با پول شويي در موسسات

اعتباري 70

دستورعمل نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان موسسات اعتباري به نشاني پستي آن ها 80

دستورعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري 85

دستورعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي

در موسسات اعتباري 93

گزيده اي از دستورعمل نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيشتراز سقف مقرر 97

گزيده اي از دستورعمل شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي 100

گزيده اي از دستورعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري 106

گزيده اي از دستورعمل رعايت مقررات مبارزه با پول شويي در حوزه نظام هاي پرداخت و

بانكداري الكترونيكي 107

گزيده اي از دستورعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون 107

گزيده اي از آيين نامه مدت و طرز نگهداري اوراق بازرگاني،اسناد و دفاتر بانك ها 107

بخش چهارم 112

راهنماي بانكداران براي اجتناب از وقوع جرم پول شويي 112

دستورعمل اجرايي مبارزه با پول شويي در صرافيها 122

راهنماي تعاريف واژه ها و عبارات مربوط به پول شويي 127

فهرست نامه هاي عمومي و دستورعمل هاي صادره 134

پولشويي

بخش اول

مقدمه

ضرورت مبارزه با پول شويي درموسسات مالي

شستشوي عوايد حاصل ازجرائم به وسيله بانك ها يا موسسات مالي موفقيت عمده اي براي مجرمين

محسوب ميشودلذابانكهاوموسسات مالي نقش مهمي درامرمبارزه باپولشويي به عهده دارند

محكوميت بانك ها و موسسات مالي يك كشور به عدم رعايت ضوابط بين المللي درامر مبارزه با

پول شويي متضمن آثار و تبعات سنگيني به لحاظ ريسك سوء شهرت و غيره است اين امر باعث

مي گردد مراكز مالي كشور مورد اتهام قرارگرفته و درسطح بين المللي درزمره مراكز مالي غيرمطمئن

طبقه بندي شود

علي رغم آنكه رعايت مقررات و ضوابط پيشگيري از پول شويي در بادي امر براي بانك ها مشكل

و بعضاً درتعارض با وظايف قانوني آنها، به واسطه اصل محرمانه بودن حساب ها و امين بودن بانك ها

درقبال مشتريان مي باشد ليكن اين سختگيري ها درواقع به نفع سيستم بانكي است

به لحاظ تاريخي، عمليات پول شويان جهت رخنه دربانك ها و موسسات مالي عمدتاً ازطريق

بانكداري سنتي صورت مي گيرد هرچند كه اجراي مقررات پيشگيري باعث گرديده است مجرمين به

كانال ها و مجاري ديگري روي آورند، ليكن براي اين منظور قبل از ورود وجه به سيستم بانكي سعي

مي شود وجوه حاصل از عمليات مجرمانه باوجوه مشروع و قانوني درهم آميخته و به اين ترتيب

رديابي آن مشكل شود

درهرحال پديده پول شويي را مي توان حلقه اي ازجريان هاي منفي جامعه دانست كه تحث تاثير

عوامل مختلف اما نابهنجار، فرايندهاي مالي- پولي را به طور اخص و كل ساختار اقتصاد را به طور

اعم مورد هجوم قرارم يدهد

باذكراين مقدمه و باعنايت به مسئوليت خطير همكاران شاغل درصف و ستاد به بررسي، آشنا يي

و ذكر راه هاي مبارزه با اين معضل خواهيم پرداخت

 

تعريف پول شويي

تعاريف متعددي درارتباط با جرم پول شويي وجوددارد كه كمابيش ازنظرمعني قاب لانطباق به نظرمي رسد

هرچند جوهره تعريف پول شويي ناظراست به انجام عملياتي براي پنهان نمودن منشاء غيرقانوني مال

به نحوي كه ظاهري قانوني به خود بگيرد ليكن دو تعريف زير به لحاظ آنكه فرآيند پول شويي را با

اقتصاد غيررسمي ارتباط داده است از اهميت بسيار برخوردار است

-1 پول شويي فرايندي است كه مجرمين يا گروه هاي سازمان يافته باتوسل به آن، منشاء و ماهيت

مال حاصل از جرم را تغييرداده است و آن را به حوزه اقتصاد رسمي وارد مي سازند

-2 پول شويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين

در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشاء، ماهيت،

شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده م يشود تعريف اخير از اين منظر مهم است كه پول شويي را

حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي با اقتصاد غيررسمي و غير قانوني مي دانند

براي تكميل تعريف فوق بايد به اين نكته توجه داشت كه اقتصاد غيررسمي (كه به اقتصاد سايه يا

موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني ازجمله

فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدها يگزارش نشده كه ازفروش كالا و خدمات قانوني

در معاملات پولي و ساير مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نيز دربرمي گيرد

بديهي است افرادي كه دربازارهاي غيررسمي فعاليت دارند سعي م يكنند كه عمليات آنها از منظر

دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي

بسيارمشكل است 1

1 45 درصد و كشورهاي درحال گذر - گفته مي شود وسعت بازار غيررسمي دركشورهاي درحال توسعه بين 35

15 درصد از حجم توليد ناخالص داخلي است - 30-21 درصد و كشورهاي صنعتي 13

 

بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرآيند جرم پول شويي به تقسيم بندي زير نيز توجه شود:

-1 پول خاكستري 1

-2 پول كثيف 2

-3 پول ملتهب 3

پول خاكستري به پولي اطلاق م يشود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در

حالي كه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است با اين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفاً

ازلحاظ اخلاقي مذموم است، درحالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب

محكوميت شخص خواهدشد يعني قانون با اعمال مجازات مي خواهد ازجامعه محافظت نمايد بديهي

است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم بر مبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف

متفاوت است به عنوان مثال فرار مالياتي درمقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر ازمنظر جامعه و افكار

عمومي در يك رده قرارنم يگيرد

پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي

ازكشورها، خارج و به مناطق امن روانه م يشود بااين توضيح كه اكثر اوقات پول شويي با فرار

سرمايه از كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف، خاكستري و حتي پول هاي تميز

است

چنانكه ملاحظه مي گردد، تقسيم بندي فوق حاكي از آن است كه تمام پول هايي كه به هرنحو و هر

شكل نياز به شستن دارند لزوماً از عوائد حاصل از جرم نبوده و پول هاي خاكستري ممكن است

ازابتدا تميز بوده و بعداً آلوده شده باشند، زيرا صرف اينكه مالك پول از اداي ديون مالياتي

خودداري نمايد در واقع، مرتكب عمل غيرقانوني مي شود__

 


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ خرداد ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 138
كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

**کسب درآمددرمنزل از اینترنت روزانه 300/000 هزارتومان تضمینی و تست شده** *بسم الله الرحمن الرحیم* *نکته بسیار مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به ...

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه‌ای؟ چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم نوشته‌ی کیت شرایتر،با ارائه‌ی روش‌های سودمند به شما می‌آموزد که بازاریابی شبکه‌ای تنها حرفه‌ی موجود در جهان نیست، اما با به کارگیری آن علاوه بر آزادی مالی، وقت و زمان لذت بردن از آن را هم ...

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ...

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

عنوان کتاب: آدم های سمی نویسنده: لیلیان گلاس مترجم: مينا فتحی، نهضت صالحيان گوینده: ملیحه عجم فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 29 حجم کل فایل ها: 252 مگابایت مدت زمان پخش: 14 ساعت و 12 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: محتوای این کتاب در دو بخش کلی دسته‌بندی شده ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

عنوان: HSE PLAN فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 33 زبان: فارسی دسته بندی: بهداشت محیط چکیده: طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زماان برگازاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه ...

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

این مجموعه سوالات شامل سوالات اطلاعات عمومی و سیاسی آزمون های مختلف استخدامی اعم از وزارت نیرو ، وزارت نفت ، آموزش و پرورش ، آزمون های استخدامی بانک های مختلف ، پرستاری ، امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی و سایر آزمون های استخدامی می باشد. پوشه سوالات اطلاعات عمومی و ...

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

(بسم‌الله الرحمن الرحیم) سلام به دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما خوش آمدید. اومیدوارم در این شرایط بد هیچ کس دغدغه مالی نداشته باشد.. کسب درآمد اینترنتی طی چندین سال تا به امروز رشد بسیار زیادی داشته است. کسب درآمد بدون خارج شدن از منزل می‌شود به راحتی به درآمد ...

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ...

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ...

فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc

تحلیلگران حرفه ای ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید حدود سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. این شغل بیرون خانه و کاره شما ارایه خدمات ...

ممبر پلاس برلیان

ممبر پلاس برلیان

امکانات: +افزایش ممبر فیک + افزایش بازدید +افزودن عضو به کانال,گروه,ربات +افزودن همزمان به ده کانال موارد لازم جهت استفاده: تی دیتا ======================== ==================== =============== ======== ==== == = ...

دریافت فایل : ممبر پلاس برلیان
اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

این اکسل شیت ها مختلفی دارد (اگر ارز مورد نظر تون در شیت ها نبود، براحتی میتونید از یکی از شیت ها کپی تهیه کنید و اونو ادیت کنید -که فرمول نویسی ها هم توش بمونه-) و تماما توسط خودم درست شده. سطر اول اطلاعاتِ هر جدوا رو نگهداشتم که فرمول ها حفظ بشه. پس از وارد کردن اطلاعات خرید تون ...

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. تذکر مهم : تمامی سوالات و مشکلات شما در تلگرام و با آیدی کارشناس پشتیبانی یعنی ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان آیا می خواهید کنترل دقیق بر روی تعداد ساعت دقیق کاری تمام کارمندانتان داشته باشید ، یک جدول طراحی شده با نرم افزار اکسل -پی دی اف و عکس برای شما آماده کرده ایم که بوسیله آن می توانید ساعت ورود و خروج روزانه کارمندانتان را ثبت ...

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ...

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

به نام خداوند بزرگ و روزی دهنده با سلام چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵‌.۶ میلیون دلار تبدیل کنیم برای پاسخ به این سوال خواندن این کتاب را بسیار توصیه میکنم موفق و سلامت و ثروتمند باشید ...

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

با وجود این فیلتر دیدن جمله ی ((هنوز تو ضررم)) در شبکه های اجتماعی و گروههای بورسی جای تعجب دارد!!!فیلتر نوسانگیری اولین بار در ایران ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 230نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات تعداد مجموع سوالات: 230نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات می ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما