سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1463
  • بازدید دیروز : 2275
  • بازدید کل : 1487747

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری2 اثر ولک ( جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری


 دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری2 اثر ولک (

جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری

)با فرمتpptودر43 اسلاید قابل ویرایش 

قسمتی از متن پاورپوینت

روش شناسی تحقیق

مبانی روش تحقیق حسابداری

محققان متعددی درنیمه دوم قرن بیستم به بررسی ارتباط میان سود حسابداری و قیمت سهم پرداخته اند حال انکه درهمین زمان محققان دیگری توجه خود را معطوف به بررسی موضوعات اجتماعی در حسابداری کرده اند.
باید دقت داشت که این تفاوت تنها محدود به موضوع مورد بررسی وروش تحقیق نمی باشد بلکه تفاوت در پیش فرض های متعددی است که درنوع نگرش این محققان به موضوعات پدیده های حسابداری وجود داشته است.

نتیجه این تفاوت درپیش فرض های تحقیق منجربه دوجهت گیری متفاوت درتحقیقات حسابداری شده است.

1.تحقیقات بازارسرمایه2.تحقیقات انتقادی درحسابداری

دراصطلاح به این پیش فرض ها پیش فرض های پارادایمی گفته می شود که ریشه درجهت گیری های مختلف هستی شناسی ،معرفت شناسی وروش شناسی دارد.

درعلوم اجتماعی هستی شناسی به ماهیت دنیای اجتماعی مربوط است، حال انکه معرفت شناسی یا شناخت شناسی معطوف به نحوه کسب شناختی است که می توانیم کسب کنیم ودرنهایت روش شناسی که نمود عملیاتی معرف شناسی می باشد به بنیان های نظری روش های کسب شناخت می پردازد.

تحقیقات علمی براساس یک یاترکیبی ازسه روش غالب اثبات گرایی تفسیری وانتقادی انجام میشود.

روش شناسی اثباتی

روش شناسی اثباتی سعی دارد تا روش های علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کارگیرد.

پیش فرض های این روش شناسی به شرح ذیل می باشد:

•ماهیت واقعیت

اثبات گرایی واقعیت را به عنوان چیزی می داند که بتوان آن را به واسطه ی حواس درک کرد.

•ماهیت انسان(جامعه)

درمدل اثباتی انسان ها منطقی و به دنبال برخورداری از منافع شخصی خویش هستند.

•ماهیت علم

اثبات گرایی در تفکیک دانش علمی از غیرعلمی به روش های علوم طبیعی به عنوان ابزارهای کسب دانش علمی تاکید می کند.

•هدف علم

از نظر اثبات گرایی تحقیق علمی ابزاری است برای مطالعه و شناسایی وقایع اجتماعی به نحوی که از طریق تحقیقات می توان قوانین عام را کشف،تبین و عرضه کرد.

روش شناسی تقسیری

روش شناسی تفسیری درعلوم اجتماعی به نحوی به مباحث نظری ماکس وبر مربوط است که به تمایز بین علوم انسانی از علوم طبیعی و مطالعه ی اجتماعی درعلوم انسانی اعتقاد دارد.پیش فرض های این روش شناسی به شرح ذیل می باشد:

•ماهیت واقعیت

روش شناسی تفسیری معتقد است که دنیای اجتماعی برخلاف دنیای فیزیکی خارج و مستقل ازآگاهی انسان وجود ندارد .

•ماهیت انسان(جامعه)

روش شناسی تفسیری به عنوان یک رویکرد انسان مدار اهمیت زیادی به آزادی فرد تجربه با معنا و اگاهی او می دهد.

•ماهیت علم

معتقدند که علم به معنای اثباتی قادر به توضیح اساس و بنیان زندگی اجتماعی انسانها نیست آنچه اهمیت دارد درک زندگی روزانه مردم عادی است که بر اساس آگاهی عمومی هدایت میگردد.

•هدف علم

در رویکرد تفسیری تحقیقات اجتماعی ارزش ابزاری مستقیم ندارند،هدف تحقیقات درک یا فهم زندگی اجتماعی وکشف معنای اجتماعی است که مردم به زندگی خویش می دهند.

روش شناسی انتقادی

رویکردهای انتقادی برآن تاکید دارند که علوم اجتماعی باید در تحقیقات با فرایندهای انتقادی همرا ه باشد.این روش شناسی
به عقاید کارل،مارکس و اندیشمندان دیگری در مکتب انتقادی مربوط می شود.پیش فرض های این روش شناسی به شرح ذیل می باشد:

•ماهیت واقعیت

روش شناسی انتقادی به لایه های متعددی در واقعیت تاکید می کند که پشت لایه ظاهری ساخت های عمیق یا مکانیزمهای غیرقابل مشاهده وجود دارد.

•ماهیت انسان(جامعه)

نگرش انتقادی معتقداست که انسانها به واسطه ی شرایط و عوامل اجتماعی محدود می شوند.

•ماهیت علم

در دیدگاه انتقادی دانشی است که بتواند با استفاده ازتئوری از سطح ظاهر به عمق توجه کند دانشی علمی است .

•هدف علم

هدف تحقیقات در رویکرد انتقادی مراجعه به لایه های زیرین واقعیت برای آشکار نمودن روابط واقعی و طرد ورفع موارد کاذب در تحلیل واقعیت می باشد.

روش شناسی تحقیقات حسابداری

چارچوب “بارل و مورگان” درعلوم اجتماعی ومدیریت ازجمله معتبرترین والبته پرکاربردترین چارچوبهای مفهومی برای طبقه بندی تحقیقات حسابداری محسوب می شود. بر اساس این چارچوب که تنها بردو پیش فرض، ماهیت جامعه وماهیت اجتماعی استوار است چهار پارادایم برای علوم اجتماعی به شرح ذیل ارائه شده است:

انچه بارل ومورگان از آن به عنوان پیش فرض های نظری یاد می کنند ماهیت علم و ماهیت جامعه است :

ماهیت علم

درنگاه بارل و مورگان علم ماهیتا می تواند عینی یا ذهنی باشد.

اگر علم را ماهیتا عینی فرض کنیم انگاه حوزه تحقیق درعلوم اجتماعی تنها به واقعیت ها و مشاهدات دقیق متمرکز خواهدبود،حال انکه پذیرش ماهیتی ذهنی برای علم تمرکز علوم اجتماعی را به نمادها و نشانه ها معطوف می سازد.
بسته به اینکه ماهیت علم را عینی فرض کنیم یا ذهنی،مفروضات هستی شناسی در قالب رئالیسم(ماده گرایی) و ایده آلیسم طبقه بندی می شوند.
همچنین از منظر معرفت شناسی اگر علم را دارای ماهیتی عینی فرض کنیم باید رویکرد خود را معطوف به اثبات گرایی نماییم.از سوی دیگر چنانچه ذهنی بودن ماهیت علم مورد پذیرش قرار گیرد جهت گیری معرفت شناسی به سمت رویکردهای غیر اثبات گرایانه سوق داده خواهد شد.
از منظر روش شناسی با توجه به فرض عینی بودن علم ،جهت گیری علوم دقیق و با فرض ذهنی بودن علم جهت گیری علوم اندیشه نگاری مطرح میشوند.

 

ماهیت جامعه

ماهیت جامعه براساس یک فرض اساسی یعنی وجودنظم یا تضاد(نبود نظم)درجامعه معرفی شده است به بیانی دقیق تر جامعه می تواند ماهیتا دارای تغییرات منظم بوده یا تغییرات درآن شدید وافراطی باشد.

وجود نظم به مفهوم تاکید بر وحدت،انسجام و نیاز به نظم در جامعه می باشد.از طرفی تغییرات افراطی به مفهوم وجود تغیرات شدید،تعارضات و تضادهای اساسی و تعارضات ساختاری در جامعه می باشد.

با توجه به ماهیت جامعه پارادایم های تحقیق نیز تغییر خواهند کرد.

تحقیقات حسابداری مانند سایر علوم اجتماعی بر پایه ی مفروضات مبتنی بر ماهیت علم اجتماعی و ماهیت جامعه قرار دارد.

براساس چارچوب بارل و مورگان چهار پارادایم تحت عنوان :

1.کارکردگرایی
2.تفسیرگرایی
3.انسان گرایی افراطی
4.ساختارگرایی افراطی

ارائه شده است.

 

رویکرد کارکردگرایی در حسابداری

کارکرد گرایی مستلزم پذیرش ماهیتی عینی برای علم و تکیه بر واقع گرایی و اثبات گرایی در بررسی موضوعات حسابداری است،به نحوی که نتایج آن در نهایت به علوم دقیق منتج می شود.
üکارکردگرایان معتقد به جبرگرایی می باشند به این مفهوم که انسان ازخود اختیاری نداشته و فعالیتهایش تحت تاثیر محیط است.همچنین آنها معتقد به بکارگیری علوم طبیعی در علوم اجتماعی هستند.
 دراین رویکرد بازارهای سرمایه و شرکت ها به عنوان بخشی ازیک سیستم منسجم شناخته شده و به تضادهای آن اشاره ای نمی شود .به عنوان مثال در رویکرد ساختارگرایی کارکردی سازمان برای رسیدن به اهداف خود کارکردهایی را تعریف میکند که بخشی از آن به حسابداری مربوط است.
در طبقه بندی که «چوا»ارائه می کند،دیدگاه کارکرد گرایی در حسابداری بعنوان پارادایم اثباتی شناخته می شود و به آن لقب جریان غالب اطلاق شده است.
تحقیق «دمسکی و فلتام» درخصوص سیستم کنترل بودجه نمونه ای از رویکرد کارکردگرایی شناخته می شود.دراین تحقیق بودجه به عنوان واقعیتی مستقل ازپژوهشگر و همچنین نماینده وکارفرما درنظرگرفته میشود.در نگاه دمسکی و فلتام،بودجه باید بتواند به عنوان یک ابزار ایفای نقش کند و نه یک هدف.بودجه می تواند به عنوان یک ابزار برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود فعالیتهای سازمانی در نظر گرفته شود.

 

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ خرداد ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 186
كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

**کسب درآمددرمنزل از اینترنت روزانه 300/000 هزارتومان تضمینی و تست شده** *بسم الله الرحمن الرحیم* *نکته بسیار مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به ...

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه‌ای؟ چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم نوشته‌ی کیت شرایتر،با ارائه‌ی روش‌های سودمند به شما می‌آموزد که بازاریابی شبکه‌ای تنها حرفه‌ی موجود در جهان نیست، اما با به کارگیری آن علاوه بر آزادی مالی، وقت و زمان لذت بردن از آن را هم ...

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ...

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

عنوان کتاب: آدم های سمی نویسنده: لیلیان گلاس مترجم: مينا فتحی، نهضت صالحيان گوینده: ملیحه عجم فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 29 حجم کل فایل ها: 252 مگابایت مدت زمان پخش: 14 ساعت و 12 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: محتوای این کتاب در دو بخش کلی دسته‌بندی شده ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

عنوان: HSE PLAN فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 33 زبان: فارسی دسته بندی: بهداشت محیط چکیده: طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زماان برگازاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه ...

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

این مجموعه سوالات شامل سوالات اطلاعات عمومی و سیاسی آزمون های مختلف استخدامی اعم از وزارت نیرو ، وزارت نفت ، آموزش و پرورش ، آزمون های استخدامی بانک های مختلف ، پرستاری ، امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی و سایر آزمون های استخدامی می باشد. پوشه سوالات اطلاعات عمومی و ...

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

(بسم‌الله الرحمن الرحیم) سلام به دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما خوش آمدید. اومیدوارم در این شرایط بد هیچ کس دغدغه مالی نداشته باشد.. کسب درآمد اینترنتی طی چندین سال تا به امروز رشد بسیار زیادی داشته است. کسب درآمد بدون خارج شدن از منزل می‌شود به راحتی به درآمد ...

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ...

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ...

فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc

تحلیلگران حرفه ای ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید حدود سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. این شغل بیرون خانه و کاره شما ارایه خدمات ...

ممبر پلاس برلیان

ممبر پلاس برلیان

امکانات: +افزایش ممبر فیک + افزایش بازدید +افزودن عضو به کانال,گروه,ربات +افزودن همزمان به ده کانال موارد لازم جهت استفاده: تی دیتا ======================== ==================== =============== ======== ==== == = ...

دریافت فایل : ممبر پلاس برلیان
اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

این اکسل شیت ها مختلفی دارد (اگر ارز مورد نظر تون در شیت ها نبود، براحتی میتونید از یکی از شیت ها کپی تهیه کنید و اونو ادیت کنید -که فرمول نویسی ها هم توش بمونه-) و تماما توسط خودم درست شده. سطر اول اطلاعاتِ هر جدوا رو نگهداشتم که فرمول ها حفظ بشه. پس از وارد کردن اطلاعات خرید تون ...

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. تذکر مهم : تمامی سوالات و مشکلات شما در تلگرام و با آیدی کارشناس پشتیبانی یعنی ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان آیا می خواهید کنترل دقیق بر روی تعداد ساعت دقیق کاری تمام کارمندانتان داشته باشید ، یک جدول طراحی شده با نرم افزار اکسل -پی دی اف و عکس برای شما آماده کرده ایم که بوسیله آن می توانید ساعت ورود و خروج روزانه کارمندانتان را ثبت ...

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ...

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

به نام خداوند بزرگ و روزی دهنده با سلام چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵‌.۶ میلیون دلار تبدیل کنیم برای پاسخ به این سوال خواندن این کتاب را بسیار توصیه میکنم موفق و سلامت و ثروتمند باشید ...

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

با وجود این فیلتر دیدن جمله ی ((هنوز تو ضررم)) در شبکه های اجتماعی و گروههای بورسی جای تعجب دارد!!!فیلتر نوسانگیری اولین بار در ایران ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 230نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات تعداد مجموع سوالات: 230نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات می ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما