سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1588
  • بازدید دیروز : 2069
  • بازدید کل : 1511658

دانلود پروژه سد اروک


دانلود پروژه سد اروک با فرمت ورد ودر 142 صفحه قابل ویرایش

قسمتی از متن پروژه

فهرست مطالب

عنوان

چکيده

فصل اول – کليات

1-1- مقدمه

1-2- اهداف و اهميت موضوع

1-3- مختصات جغرافيايي ساختگاه سد

1-4- مشخصات فني

1-5- راههاي دسترسي به سد

1-6- بررسي آب و هوايي منطقه و محل پروژه

1-7- مطالعات و بررسي هاي قبلي

1-8- روش مطالعه

1-8-1- مطالعات زمين شناسي

1-8-2- مطالعات ليتپولوژيکي

1-8-3- مطالعات زمين شناسي ساختماني

1-8-4- مطالعات ژئوتکنيکي

1-8-5- نقشه هاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي

فصل دوم – بررسي روشهاي تحقيق و لزوم اجراي طرح

2-1- مقدمه

2-2- اهميت احداث سد و انتخاب نوع آن

2-3- سدهاي خاکي

2-4- انواع سدهاي خاکي

2-5- ساختگاه سد سنگهاي کربناتي

2-5-1- سنگ آهک

2-5-2- بررسي خصوصيات مهندسي سنگ آهک

2-5-3- برخي از پارامترهاي سنگهاي آهکي

2-5-4- بررسي انحلال پذيري سنگ آهک

2-6- روش تحقيق

2-6-1- زمين شناسي

2-6-2- ويژگي هاي ژئوتکنيکي سنگ بکر

2-6-3- طبقه بندي مهندسي توده سنگ

2-6-3-1- طبقه بندي RMR و Q

2-6-3-2- طبقه بندي انديس مقاومت زمين شناسي ( GSI )

2-6-4- ويژگي هاي ژئوتکنيکي توده سنگي

2-6-5- مطالعه خواص ژئوتکنيکي آبرفت محل پي

فصل سوم – زمين شناسي

3-1- مقدمه

3-2- زمين شناسي عمومي منطقه

3-2-1- ژئومورفولوژي

3-2-2- سنگ چينه شناسي

3-2-2-1- ژوراسيک

3-2-2-1-1- سازند کشف رود

3-2-2-1-2- سازند چمن بيد

3-2-2-1-3- سازند مزدوران

3-2-2-2- کر تا سه

3-2-2-2-1- سازند شورجه

3-2-2-2-2- سازند تيرگان

3-2-2-2-3- سازند سرچشمه

3-2-2-2-4- سازند سنگانه

3-2-2-2-5- سازند آيتامير

3-2-2-2-6- سازند آبدراز

3-2-2-7- سازند آبتلخ

3-2-2-2-8- سازند نيزار

3-2-2-2-9- سازند کلات

3-2-2-2-10- سازند نفته

3-2-3- پالئوژن

3-2-3-1- سازند پسته ليق

3-2-3-2- سازند چهل کمان

3-2-3-3- سازند خانگيران

3-2-3-4- نئوژن

3-2-4- نهشته هاي کواترنر ( رسوبات جوان )

3-2-5- زمين ساخت منطقه اي

3-3- زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد

3-3-1- ژئومورفولوژي محل سد

3-3-2- زمين ساخت محل سد

3-3-3- ناپيوستگي هاي تکيه گاه سد

3-3-3-1- بررسي ويژگي هاي مهندسي درزه ها

3-4- هيدروژئولوژي ساختگاه سد

3-4-1- بررسي سطح آب زير زميني در گمانه هاي اکتشافي

3-4-2- بررسي ميزان نفوذ پذيري در توده سنگي و مصالح آبرفتي ساختگاه سد

فصل چهار – بررسي خواص ژئوتکنيکي آبرفت ساختگاه سد

4-1- مقدمه

4-2- بررسي ويژگي هاي خاکها

4-3- طبقه بندي رسوبات آبرفتي ساختگاه سد

4-4- بررسي خواص هيدروليکي مصالح آبرفتي

4-4-1- آزمايش نفوذ پذيري لونران

4-4-2- قطعه لوفران پايين تر از سطح آب زير زمين ( GWL)

4-4-2-1- آزمايش با بارخيزان

4-4-2-2- آزمايش با بار ثابت

4-4-2-3- آزمايش با بار افتان

4-4-3- محاسبه ضريب نفوذ پذيري

4-4-3-1- محاسبه ضريب نفوذ پذيري آزمايش با بار خيزان

4-4-3-2- محاسبه ضريب نفوذ پذيري آزمايش با بار ثابت

4-4-3-3- محاسبه ضريب نفوذ پذيري آزمايش با بار افتان

4-4-4- نفوذ پذيري مصالح آبرفتي ساختگاه سد

4-5- بررسي نفوذ پذيري گروههاي مختلف رسوبات مصالح آبرفتي ساختگاه سد

4-6- بررسي پارامترهاي مقاونتي و تراکمي مصالح آبرفتي ساختگاه سد

4-6-1- آزمون نفوذ استاندارد ( SPT )

4-6-2- آزمون نفوذ مخروطي ( CPT )

4-6-3- رابطه بين

فصل پنجم – بررسي خصوصيات ژئوتکنيکي توده سنگ

5-1- مقدمه

5-2- آزمايشات برجاي مکانيک سنگ

5-3- ارزيابي کيفي توده سنگ براساس ضريب RQD

5-4- بررسي خصوصيات هيدروليکي توده سنگ

5-4-1- مسيرهاي هيدروليکي سنگ

5-4-2- آزمايش فشار آب

5-4-3- آزمايش لوژان

5-4-3-1- روشهاي مختلف تعيين عدد لوژان

5-4-3-2- حساسيت آزمايش لوژن

5-4-5- نفوذ پذيري توده سنگي ساختگاه سد

فصل ششم – بررسي ويژگي هاي ژئوتکنيکي سنگ بکر و طبقه بندي مهندسي توده هاي سنگي

6-1- مقدمه

6-2- بررسي هاي آزمايشگاهي

6-2-1- ويژگي هاي فيزيکي

6-2-1-1- تخلخل

6-2-1-2- ميزان جذب آب

6-2-1-3- وزن واحد حجم سنگها

6-2-2- ويژگيهاي مکانيکي

6-2-2-1- مقاومت فشاري تک محوري

6-2-2-1- زاويه اصطکاک داخلي

6-2-2-2-مقاومت چسبندگي

6-3- طبقه بندي مهندسي سنگ بکر

4-6- رده بندي مهندسي توده سنگ ساختگاه سد ارواک

6-4-1- انواع مختلف طبقه بندي

6-4-1-1- طبقه بندي ژئو مکانيکي RMR

6-4-1-2- طبقه بندي Q

6-4-1-3- طبقه بندي GST

فصل هفتم – نتيجه گيري و پيشنهادات

7-1- نتيجه گيري

7-2- پيشنهادات

فهرست منابع فارسي

فهرست منابع لاتين

 

چکيده :

يه مورد مطالعه در استان خراسان رضوي در شمال شرق ايران واقع شده است . سد ارواک در فاصله 70 کيلومتري شمال غرب شهر مشهد و در فاصله 5/2 کيلومتري ارواک ، در طول جغرافيايي و عرض جغرافيايي بر روي رودخانه ارواک واقع مي گردد . اين سد يک سد خاکي با هسته رسي به ارتفاع 5/55 متر از بستر رودخانه و طول تاج 415 متر و حجم کل مخزن 30 ميليون متر مکعب مي باشد . هدف از ساخت اين سد ، تأمين آب شرب شهر مشهد و کشاورزي اراضي پايين دست مي باشد .

در اين تحقيقات بررسي هاي زمين شناسي و ژئوتکنيکي براي ساختگاه سه صورت گرفته است . ساختگاه سد ارواک و مخزن را آهک و آهکهاي مارني سازند مزدوران و چمن و رسوبات کواترنري تشکيل مي دهند . توده هاي سنگي محل سد براساس رده بندي هاي مهندسي Q ، RMR و GSI مورد ارزيابي قرار گرفته است براساس اين رده بندي ها توده هاي سنگي محل سد ، در رده سنگهاي مناسب قرار دارند . براي جلوگيري از هدر رفتن آب و بهسازي توده سنگي و پي آبرفتي و ساختگاه سد از نتايج آزمايشهاي لوژان و لفران صورت گرفته استفاده شده است و ارائه راهکار مناسب و ارزيابي عمليات تزريق در تکيه گاه چپ سد ارواک مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است که نتيجه موفقيت عمليات تزريق مي باشد .

 

 

فصل اول : کليات

1-1- مقدمه

احداث سازه هاي بزرگ معمولاً بر روي زمين هاي صورت مي گيرد که توان باربري کافي جهت آن سازه را داشته باشند ولي هميشه زمين مرغوب در محل احداث سازه وجود ندارد و بلکه خود انسان بايد فکري جهت کيفيت زمين محل احداث سازه داشته باشد استفاده از راهکارهاي بهسازي شرايط زمين و نحوه بهسازي آن مهمترين خواسته مهندسان طراح تبديل شده است .

يکي از مهمترين موارد مورد بررسي در ساختگاه سد ، وضعيت زير پي مي باشد . پي به مجموعه کف دره و تکيه گاهها که سد بر روي آن قرار مي گيرد اطلاق مي شود و چون سنگ پي ، سد ارواک از سنگهاي آهکي و آهکي مارني و ندرتاً مارن تشکيل شده ، لذا بررسي ويژگي هاي ژئوتکنيکي اين سنگها امري اجتناب ناپذير به نظر مي رسد .

تراوش در پي و تکيه گاههاي سد رابطه مستقيم با نوع سازندهاي زمين شناسي و ميزان خلل و فرج موجود در آنها دارد . لذا يکي از پارامترهاي بسيار مهم در سد سازي تعيين ساختگاه سد و بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي و همچنين عملکرد نيروهاي تکنونيکي در منطقه امري ضروري بنظر مي رسد . به همين دليل پارامترهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي در ساختکاه سد مورد بررسي قرار گرفته است .

آزمايش لوژان نيز جهت تعين ميزان نفوذ پذيري و پي و تکيه گاههاي سد ، جهت بهسازي و ارتفاع کيفيت توده و ارائه راهکار مناسب جهت اين امر صورت گرفته است . در پي آبرفتي نيز چون رسوبات آبرفتي در حدود 21 متر ضخامت دارند و سد بر روي پي آبرفتي قرار مي گيرد . آگاهي از مشخصات اين رسوبات ضروري است .

به اين منظور آزمايشات آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي اخذ شده از گمانه ها و آزمايش نفوذ پذيري لفران در صحرا بر روي آنها انجام شده است . در ادامه بررسي تزريق پذيري در تکيه گاه چپ سد ارواک صورت گرفته و نتايج تزريق مورد ارزيابي قرار گرفته است .

1-2- اهداف و اهميت موضوع

هدف اصلي طرح ، تأمين آب شرب شهر مشهد و آب مورد نياز براي کشاورزي اراضي پايين دست سد مي باشد . براساس برآورد انجام شده . 62/0 آب تنظيمي که معادل 97/18 ميليون متر مکعب است جهت آب شرب مشهد اختصاص مي يابد. آبي که به شهر مشهد اختصاص يافته است به لحاظ توريستي بودن شهر مشهد و نيازهاي فراوان اين شهر به آب شرب حايز اهميت فراوان مي باشد . بقيه آب موجود در سد معادل 38/0 آب تنظيمي ساليانه جهت مصارف کشاورزي مي باشد. از آنجا که در منطقه محل طرح و در اراضي پايين دست محل سد روستاهاي ارواک ، فوشان ، پريشته ، دوله ، شيرين ، شوک و خوزستان با جمعيتي معادل 8674 نفر قرار دارند ، اجراي اين طرح مي توان اثرات سودمندي در منطقه داشته باشد . با توجه به اينکه شغل اصلي روستائيان منطقه کشاورزي است و در اين منطقه حدود 2500 هکتار اراضي کشاورزي وجود دارد اجراي اين طرح باعث رونق بيشتر کشاورزي و مانع از مهاجرت روستائيان به شهر مي گردد .

بطور کلي در اين تحقيق اهداف زير بررسي شده است :

1- بررسي وضعيت زمين شناسي عمومي منطقه ، زمين شناسي مخزن ، زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد .

2- بررسي خصوصيات فيزيکي و مکانيکي مغزه هاي سنگي بدست آمده از گمانه ها .

3- ارزيابي و تحليل داده هاي بدست آمده حاصل از حفر گمانه هاي اکتشافي

4- تعيين پارامترهاي ژئوتکنيکي پي آبرفت

5- بررسي پارامترهاي ژئوتکنيکي توده سنگهاي ساختگاه سد

6- طبقه بندي مهندسي توده سنگهاي آهکي و آهک مارني ساختگاه سد

7- روشهاي بهسازي ساختگاه سد

8- ارزيابي روند تزريق در گمانه هاي تزريق شده

1-3- مختصات جغرافيايي ساختگاه سد

محل سد مذکور در استان خراسان رضوي و در فاصله 70 کيلومتري شمال غرب شهر مشهد مقدس بر روي يکي از سرشاخه هاي فرعي کشف رود بنام رودخانه ارواک واقع گرديده است ، محل اين سد در طول جغرافيايي و عرض جغرافيايي مي باشد .

1-4- مشخصات فني سد

نوع سد سد خاکي با هسته رسي

موقعيت 70 کيلومتري شمال غرب شهرستان مشهد

نام رودخانه ارواک

هدف سد مخزني جهت تأمين آب شرب و کشاورزي

متوسط آورد سالانه رودخانه 77/33 ميليون متر مکعب

ارتفاع از پي 5/55 متر

طول تاج سد 410 متر

عرض تاج سد 10 متر

حجم بدنه سد 45/1 ميليون متر مکعب

حجم کل مخزن سد در تراز نرمال 30 ميليون متر مکعب

حجم مفيد مخزن 92/23 ميليون متر مکعب

حجم مرده مخزن 08/6 ميليون متر مکعب

آب قابل تنظيم سالانه 3/30 ميليون متر مکعب

نوع سر ريز اوجي استاندارد با شوت و باکت پرتابي

ظرفيت سرريز 7/698 متر مکعب در ثانيه

حجم آب خروجي از سرريز05/1 ميليون متر مکعب

طول تونل انحرافي 245 متر

قطر تونل انحرافي 4 متر

رقوم تاج سد از سطح دريا 5/1303 متر

رقوم نرمال از سطح دريا ( کف مخزن ) 1250 متر

تراز نرمال آب در مخزن 1295 متر از سطح دريا

تراز تقريبي افقي مخزن پس از 50 سال بهره برداري 1260 متر از سطح دريا

 

1-5- راههاي دسترسي به سد

در مسير جاده مشهد – قوچان ، سمت راست جاده ( حدود 20 کيلومتري مشهد ) شهر طوس قرار دارد ، محل سد در شمال غرب شهر طوس ( حدود 41 کيلومتري) بعد از روستاي ارواک به فاصله 5/2 کيلومتري از آن قرار دارد ( شکل 1-1 )

1-6- بررسي آب و هواي منطقه و محل پروژه

محل سد ارواک در حوضه رسوبي کپه داغ در شمال شرق ايران قرار دارد .اين حوضه در امتداد رشته کوههاي بلند البرز قرار دارد . روند اصلي اين حوزه شرقي – غربي بوده و به موازات البرز واقع مي باشد .

با توجه به روشهاي آماري حداکثر بارش محتمل حوزه آبريز ارواک 5/209 ميليمتر اسن و متوسط بارندگي سالانه حوزه آبريز ، محل سد و اراضي پاياب به ترتيب 304 ، 237 و 236 ميليمتر محاسبه گرديده است . متوسط ماهانه بارندگي در محل سد در جدول (1-1) آمده است .

جدول 1-1- متوسط بارندگي محل سد ارواک به ميلي متر

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

9/51

5/31

7/8

8/0

5/1

1/1

7/5

2/16

7/20

3/27

4/29

2/42

 

دماي متوسط سالانه 2/7 درجه سانتيگراد براي حوزه و 12 درجه سانتيگراد براي محل طرح مورد نظر است .

1-7- مطالعات و بررسي هاي قبلي

مطالعات شناسايي اين طرح توسط کميته آب جهاد خراسان در سال 1365 انجام گرفته است و محل محتمل به عنوان بهترين گزينه جهت احداث سد و سازه هاي وابسته در نظر گرفته شده است . مطالعات مرحله اول نيز در سال 1373 از طرف شرکت سهامي آب منطقه اي خراسان به شرکت مهندسين مشاور آب ؟؟؟ واگذار شده و اين شرکت به عنوان مشاور تا پايان پروژه سد اوراک انتخاب گرديده است.

1-8- روش مطالعه

1-8-1- مطالعات زمين شناسي

مطالعات زمين شناسي اين طرح با استفاده از گزارش مرحله شناخت وشناسايي ، نقشه هاي زمين شناسي منطقه ، نقشه هاي توپوگرافي ، بررسي هاي صحرايي و استفاده از GPS ( موقعيت ياب ماهواره اي ) انجام گرديده است .

1-8-2- مطالعات ليتپولوژيکي

براي مطالعه سنگهاي تشکيل دهنده ساختگاه سد و مخزن تعدادي نمونه دستي برداشت شده و مطالعات بر روي آنها صورت گرفته است . با توجه به بررسي هاي صورت گرفته ، توده سنگي ساختکاه سد از آهک ، آهک مارني و کمي صارن تشکيل شده است که اين تشکيلات متعلق به سازنده مزدوران با ين ژوراسيک مي باشد . بخشش ، تحتاني مخزن از تشکيلات چمن بيد و مزدوران تشکيل شده است. در بستر ساختگاه نيز رسوبات کواترنري و نهشته هاي تراسي و واريزه اي ديده مي شوند که در فصلهاي بعدي توضيح داده شده است .

1-8-3- مطالعات زمين شناسي ساختماني

در اين قسمت به بررسي سنگهاي منطقه اي و محلي طرح پرداخته شده است که اين بررسي ها بر اساس استاندارد انجمن بين المللي مکانيکي (ISRM) صورت گرفته و خصوصيات مهندسي آنها اندازه گيري و ثبت گرديده اند . اطلاعات حاصل از برداشت شيب و جهت ناپيوستگي ها با استفاده از نرم افزار Dips 3 (Hoek & Diederichs , 1989) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .

81-4- مطالعات ژئوتکنيکي

مطالعات ژئوتکنيکي جهت بدست آوردن پارامترهاي ژئوتکنيکي ، مشخصات فيزيکي و مکانيکي واد پوششي و توده سنگي ، تعيين تراز سطح آب زير زميني و انجام آزمايشهاي صحرايي با استفاده از بررسي 14 حلقه گمانه اکتشافي صورت گرفته است ( جدول 1-2 ) ،مجموع حفاريهاي اکتشافي صورت گرفته در سنگ و آبرفت 5/542 متر مي باشد . ضمن انجام عمليات حفاري اکتشافي آزمايشهاي نفوذ پذيري لوفران در آبرفت و لوژان در توده سنگ صورت گرفته و نمونه هاي حاصله جهت انجام مطالعات آزمايشگاهي به آزمايشگاه ارسال شده است . از نتايج اين آزمايشات در اين مقاله و تحقيق استفاده شده است .

اين آزمايشها در مجموع 46 مورد آزمايش لفران در آبرفت و 75 مورد آزمايش لوژان در توده سنگ انجام گرفته است .

جدول 1-2- عمليات حفاري ژئوتکنيکي گمانه هاي اکتشافي در محدوده سد

گمانه

عمق حفاري(m)

تعداد آزمايش

آبرفت

سنگ

کل

لوفران

لوژان

CPT

SPT

B.H.1

60/3

40/21

25

-

4

-

1

B.H.2

25/1

75/23

25

-

4

-

-

B.H.7

60/19

90/4

5/24

5

1

14

2

B.H.8

20/8

80/11

20

1

2

4

-

B.H.9

50/18

50/6

25

4

1

17

-

B.H.10

21

6

27

6

1

14

1

B.H.10A

14

9

23

5

2

11

1

B.H.10B

50/20

50/4

25

8

1

19

-

B.H.11

20/19

80/50

70

7

10

18

1

B.H.12

60/17

40/11

29

4

2

10

4

B.H.13

-

75

75

-

14

-

-

B.H.16

75/19

25/5

25

6

1

17

-

B.H.18

35/0

65/99

100

-

21

-

-

B.H.21

15

34

49

-

7

-

-

 

1-8-5- نقشه هاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي

از منابع ذکر شده در تهيه اين نقشه ها استفاده شده است که شامل برداشت ها و پيمايشهاي صحرايي ، نقشه هاي توپوگرافي ، نقشه هاي مرجع و موقعيت ياب ماهواره اي ( GPS ) . اين نقشه ها شامل نقشه محل سد با مقياس 1:500 و نقشه مخزن شد با مقياس 1:2000 مي باشد . ( پيوست 2 )

هيدرو ايزو پيز [1] يا نقشه تراز آب زيرزميني که حاصل اندازه گيري آب داخل گمانه هاي اکتشافي مي باشد و تراز آب زير زميني قسمتهاي مختلف سد را نشان مي دهد نيز تهيه شده است ( پيوست 2 ) .

 

فصل دوم : بررسي روشهاي تحقيق و لزووم اجراي طرح

2-1- مقدمه :

نياز به آب بشر از ديرباز برآن داشته است تا از روشهاي گوناگوني نياز خود را برآورده سازد يکي از اين راهها سد مي باشد . اکثر فعاليتهاي سد سازي در گذشته بر پايه تجربه و بدون استفاده از علوم وابسته صورت مي گرفته است . از اوايل قرن بيستم پيشرفت قابل توجهي در اين امر صورت گرفت و نياز بشر باعث شد تا با اين سازه بطور علمي و کلاسيک برخورد شود تاريخچه اجراي سدها و کارهاي وابسته نشانگر آن بوده است که هيچ سازه اي در برابر تخريب و استهلاک يا ويراني ، کاملاً به دور از خطر نيست . رفتار معدودي از مصالح طبيعي واقعاً همگن مي باشد . پيش بيني تغيير در حالات زمين شناسي يا صالح مي بايست برآگاهي کامل از سيستم هاي کاملاً پيچيده زمين شناسي ، که بخشي از شرايط ناحيه اي – منطقه اي مي باشد ، استوار باشد ، در نتيجه علوم کاربردي زمين شناسي از پيش به مثابه بخشي از سرمايه گذاري هاي انتخاب محل سد و طراحي سدهاي بزرگ پذيرفته شود .

2-2- اهميت احداث سد و انتخاب نوع آن

سدها سازه هايي هستند که براي محصور نمودن آب استفاده مي شوند که از اين آب محصور شده براي مقاصد مختلفي چون آب شرب شهري ، جهت کشاورزي ، توليد نيروي برق ، مقابله با سيلابها و . . . استفاده مي شود . در بين سدها سدهاي چند منظوره نيز وجود دارند که چندين نياز را برآورده مي کنند .

مهمترين عوامل در انتخاب نوع سد ، شکل و زمين شناسي دره محل احداث مي باشد در دست رسي بودن مصالح نيز يکي از عوامل موثر در انتخاب نوع سد مي باشد . سدهاي خاکي براي آنکه دامنه اي پايدار داشته باشند محتاج قاعده اي گسترده و عريض اند ، در نتيجه اين سدها در مقايسه با سدهاي بستي داراي ارتفاع مشابه ، تنش هاي کمتري را بر زمين وارد مي کنند . مصالح سازنده خاکي[2] حالتي شکل پذير دارند و مي توانند تغيير شکل هاي ناشي از نشست پي را به مراتب بهتر از سدهاي بستني[3] که حالت صلب و يکپارچه دارند . تحمل کنند از اين رو براي مناطقي که سنگ پي مقاوم در نزديکي سطح زمين قرار ندارد ، سد خاکي ترجيح داده مي شود ( معماريان 1377 ) .

2-3- سدهاي خاکي

سد خاکي يکي از قديمي ترين تأسيسات ساختماني است که انسان بدليل نيازهاي اوليه اش در زمينه عمليات کشاورزي و تأمين آب شروب مبادرت به ايجاد آن کرده است .

بطور کلي ، مي توان گفت ، سد خاکي ، ساختمان يا تأسيساتي است که بر روي رودخانه يا مسيل و با استفاده سدهاي خاکي بدون ملات به منظور ذخيره و بالا آوردن سطح آب در پشت آن ساخته مي شود . بدنه اصلي سدهاي خاکي معمولاً از مصالح بدون ملات نظير لاشه سنگ ، قلوه سنگ ، شن ، ماسه ، لاي و رس بطور مخلوط يا مجزا و به صورت همگن يا منطقه بندي شده ساخته مي شود . بنابراين مشخصه کلي اين سدها يکپارچه نبودن بدنه اصلي سد است . ( رحيمي ، 1382 )

2-4- انواع سدهاي خاکي

سدهاي خاکي بر حسب کميت و کيفيت مصالح بکار برده شده و نيز متناسب با روش ساخت ممکن است به دو صورت طبقه بندي شوند ( رحيمي ، 1382 ) :

الف – طبقه بندي بر حسب نوع مصالح

1- سدهاي خاکي همگن (Homogneous Earth Dams)

2- سدهاي خاکي غيرهمگن با هسته قائم يا شيبدار (Zoned Earth Dams)

3- سدهاي سنگريز باغشاي نفوذپذير يا سدهاي خاکي غشايي

(Rockfill Dams With Impervions Membrane)

ب ) طبقه بندي بر حسب روش اجراء :

1- روش ساخت به کمک آب

2- روش ساخت به کمک ماشين آلات تراکم

3- روش ساخت به کمک انفجار

2-5- پي سنگ کربناتي

2-5-1 سنگ آهک

سنگهاي کربناته به سنگهايي رسوبي اطلاق مي شود که بيش از 50 درصد آن کانيهاي کربناتي باشد و ممکن است به 90 درصد نيز برسد . بيشتر کانيهاي تشکيل دهنده سنگ کربناته شامل کليست و دولوميت مي باشد . واژه سنگ آهک بطور کلي به سنگي اطلاق مي شود که در آن بخش کربناته عمدتاً کليت باشد .

مارن نيز به سنگي گفته مي شود که 35 تا 65 درصد آن را کانيهاي کربناته تشکيل دهند و داراي کانيهاي رسي نيز باشند و از نظر مقاومت سست تر از سنگ آهک مي باشد (Pettijohn,1975)

2-5-2 بررسي خصوصيات مهندسي سنگ آهک

در تقسيم بندي مهندسي سنگهاي آهکي موارد مهم شامل مقاومت ، اندازه دانه ، تخلخل و دانسيته مي باشد که در جدول (2-1 ) نشان داده شده است . (Fookes &Higginbottom,1975) ) . برخي از خصوصيات ژئو مکانيکي سنگ هاي (Bell , آهکي که در انگلستان توسط( Bell ,1981)بدست آمده اند در جدول (2-2 ) ارائه شده است .

همانگونه که در اين جدول ديده مي شود چگالي اين سنگها با افزايش سن آنها افزايش مي يابد و به همين ترتيب از مقدار تخلخل آنها کاسته مي شود . سن سنگ بر مقاومت و نحوه و نحوه تغيير شکل سنگهاي کربناته تأثير مي گذارد .

و نيز هر چه سنگ آهک قديمي تر باشد . مدول يانگ آن افزايش مي يابد . (Fookes & Hawkins,1988) ميزان تراوايي سنگ آهک نيز با افزايش سن ، کاهش مي يابد (Bell,2000) لاله هاي ضخيم افقي سنگ آهک که نسبتاً فاقد حفره هاي انحلالي باشند ، پي هاي بسيار مناسبي براي ايجاد سد بوده و قابليت بارگذاري بالايي را دارند . در مقابل سنگهاي آهکي با لايه هاي نازک ، بسيار چين خورده يا سنگ آهک واجد حفره هاي انحلالي ، پي هاي نامناسبي مي باشند . امکان لغزش و سرخوردن در لايه هاي نازک و توالي هاي چين خورده سنگ آهک انتظار مي رود . بطور مشابه اگر لايه هاي آهک بوسيله لايه هاي از رس يا شيل جدا شده باشند ، مخصوصاً وقتيکه مايل ( شيبدار ) هستند بصورت يک سطح لغزش رفتار کرده و موجب حرکت و گسيختگي سنگ کردند (Bell,2000) .

2-5-3- برخي از پارامترهاي سنگهاي آهکي

تخلخل 53% تا 4/13 درصد

نفوذپذيري :

1- در آزمايشگاه تا سانتي متر بر ثانيه

2- در صحرا تا سانتي متر بر ثانيه

شاخص بار نقطه اي 25% تا 8 مگا پاسکال (Goodman,1,8,)

زوايه اصطکاک داخلي 35 تا 45 درجه

سختي نسبي 40

مدول يانگ

نسبت پواسون 22/0 – 19/0

مقاومت فشاري تک محوري

مقاومت برشي تک محوري (Rzhevsky & Novik,1,71)

فشاري باربري خالص

1- براي آهکهاي سخت

2- آهکهاي لايه اي در حالت سالم

3- آهک هاي سست (Peck.etal,1974)

2-5-4 بررسي انحلال پذيري سنگ آهک

آب باران داراي خاصيت اسيدي کمي مي باشد که اين خاصيت با حل شدن مواد درون زمين و سطح قابل افزايش مي باشد . هر چه آب سردتر باشد درجه خورندگي آن بيشتر مي شود و هر چه ميزان بي کربنات در آب کمتر باشد ، سرعت حل شدن کربنات جديد بيشتر مي شود . آبهاي شيرين مي توانند تا ppm 400 کربنات کلسيم را در خود حل نمايند . در اثر انحلال آب در محل درزه ها ، با گذشت زمان در محل اين در زه ها حفره هاي انحلالي تشکيل مي شود . قابليت انحلال در دراز مدت معنا دارد ، زيرا فرآيند انحلال در سنگ آهک بسيار آهسته صورت مي گيرد و به همين دليل انحلالهايي که در عهد حاضر صورت مي گيرد باعث خرابي نمي شوند و آنچه که مسئله دار است تأثير انحلالهاي گذشته و قديمي مي باشد . پديده حفره دار شدن سنگهاي آهکي را کارستي شدن گويند . کارستي شدن[4]سنگهاي آهکي مي تواند بصورت سطحي و ناشي از عملکرد باران و آبهاي جاري و عمقي در نتيجه فرايند زيرزميني صورت مي گيرد . بزرگ تر شدن منافذ اولين تأثير فرسايش است که در نتيجه اين امر جريان آب افزايش يافته و بدين ترتيب حل شدگي بيشتري در سنگ صورت مي گيرد .

حفرات کارستي مشکلات متعددي را در زمان احداث و بهره برداري سدها ايجاد مي کنند که از ميان آنها مي توان قابليت باربري نامناسب و آبگذاري را نام برد . بنابراين در زمان مکان يابي و شناسايي ساختگاه سد ، در سنگهاي آهکي با بررسيهاي دقيق بايد امکان وجود حفرات کارستي را مشخص نمود . چون در برخي نقاط حفرات کارستي چنان شرايط نامطلوبي را بوجود مي آورند که به هيچ وجه نمي توان سازه را در آن احداث نمود .

2-7-5- نمونه هاي اجرايي کارستها در ايران

1- وجود حفره کارستي در سنگهاي آهکي تکيه گاه راست سد کاره مشهد که با 2000 متر مکعب بتن مسدود گرديده است .

2- سد اکباتان همدان که پي سد تناوبي از مارن و سنگ آهک بوده است بخش کارستي برداشته شدهو 25000 متر مکعب بتن جايگزين شده است .

3- سد درودزن در شيراز که سنگ آهک درزه دار و حفره دار تکيه گاه سمت چپ به علت حفرات نشتي آب داشته است .

4- در سد کارون 1 وجود تناوبي از سنگ آهک آسماري ، شيل و مارن در ديواره هاي جانبي ( بويژه تکيه گاه راست ) باعث شده قبل از احداث سد ، غمليات ويژه اي براي بهسازي صورت گيرد .

 

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 256
كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

**کسب درآمددرمنزل از اینترنت روزانه 300/000 هزارتومان تضمینی و تست شده** *بسم الله الرحمن الرحیم* *نکته بسیار مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به ...

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه‌ای؟ چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم نوشته‌ی کیت شرایتر،با ارائه‌ی روش‌های سودمند به شما می‌آموزد که بازاریابی شبکه‌ای تنها حرفه‌ی موجود در جهان نیست، اما با به کارگیری آن علاوه بر آزادی مالی، وقت و زمان لذت بردن از آن را هم ...

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ...

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

عنوان کتاب: آدم های سمی نویسنده: لیلیان گلاس مترجم: مينا فتحی، نهضت صالحيان گوینده: ملیحه عجم فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 29 حجم کل فایل ها: 252 مگابایت مدت زمان پخش: 14 ساعت و 12 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: محتوای این کتاب در دو بخش کلی دسته‌بندی شده ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

عنوان: HSE PLAN فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 33 زبان: فارسی دسته بندی: بهداشت محیط چکیده: طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زماان برگازاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه ...

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

این مجموعه سوالات شامل سوالات اطلاعات عمومی و سیاسی آزمون های مختلف استخدامی اعم از وزارت نیرو ، وزارت نفت ، آموزش و پرورش ، آزمون های استخدامی بانک های مختلف ، پرستاری ، امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی و سایر آزمون های استخدامی می باشد. پوشه سوالات اطلاعات عمومی و ...

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

(بسم‌الله الرحمن الرحیم) سلام به دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما خوش آمدید. اومیدوارم در این شرایط بد هیچ کس دغدغه مالی نداشته باشد.. کسب درآمد اینترنتی طی چندین سال تا به امروز رشد بسیار زیادی داشته است. کسب درآمد بدون خارج شدن از منزل می‌شود به راحتی به درآمد ...

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ...

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ...

فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc

تحلیلگران حرفه ای ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید حدود سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. این شغل بیرون خانه و کاره شما ارایه خدمات ...

ممبر پلاس برلیان

ممبر پلاس برلیان

امکانات: +افزایش ممبر فیک + افزایش بازدید +افزودن عضو به کانال,گروه,ربات +افزودن همزمان به ده کانال موارد لازم جهت استفاده: تی دیتا ======================== ==================== =============== ======== ==== == = ...

دریافت فایل : ممبر پلاس برلیان
اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

این اکسل شیت ها مختلفی دارد (اگر ارز مورد نظر تون در شیت ها نبود، براحتی میتونید از یکی از شیت ها کپی تهیه کنید و اونو ادیت کنید -که فرمول نویسی ها هم توش بمونه-) و تماما توسط خودم درست شده. سطر اول اطلاعاتِ هر جدوا رو نگهداشتم که فرمول ها حفظ بشه. پس از وارد کردن اطلاعات خرید تون ...

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. تذکر مهم : تمامی سوالات و مشکلات شما در تلگرام و با آیدی کارشناس پشتیبانی یعنی ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان آیا می خواهید کنترل دقیق بر روی تعداد ساعت دقیق کاری تمام کارمندانتان داشته باشید ، یک جدول طراحی شده با نرم افزار اکسل -پی دی اف و عکس برای شما آماده کرده ایم که بوسیله آن می توانید ساعت ورود و خروج روزانه کارمندانتان را ثبت ...

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ...

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

به نام خداوند بزرگ و روزی دهنده با سلام چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵‌.۶ میلیون دلار تبدیل کنیم برای پاسخ به این سوال خواندن این کتاب را بسیار توصیه میکنم موفق و سلامت و ثروتمند باشید ...

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

با وجود این فیلتر دیدن جمله ی ((هنوز تو ضررم)) در شبکه های اجتماعی و گروههای بورسی جای تعجب دارد!!!فیلتر نوسانگیری اولین بار در ایران ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 230نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات تعداد مجموع سوالات: 230نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات می ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما