فهرست مطالب

آنچه در اين كارگاه مي‌آموزيم

تعریف استرس

عوامل تاثيرگذار بر تجربه استرس

تعریف مقابله

فرايند مقابله امكانات بيرونی

تفاوتهای فردی ومحيطی مؤثر بر شيوه مديريت استرس

ويژگی های فردی كه با مديريت استرس رابطه دارند

چگونه استرس را مديريت كنيم ؟

راهبردهای مقابله با استرس

توصيه های كوچک برای مقابله سازگارانه با استرس

مديريت مالی در زندگی دانشجويی

مدیریت زمان

برنامه ريزی

مهارت‌های مقابله‌ای

چگونه از قبل خود را برای مقابله با استرس آماده كنيم ؟

جمع‌بندی