سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 175
  • بازدید دیروز : 1660
  • بازدید کل : 1143010

دانلود مقاله اثرات و اهمیت بیماریهای ناشی از غذا


دانلود مقاله اثرات و اهمیت بیماریهای ناشی از غذا با فرمت ورد ودر 7 صفحه قابل ویرایش

در طول دهه يگذشته وقوع بيماري هاي ناشي از مواد غذايي نه تنها در كشور هاي در حال توسعه با فقربهداشتي بلكه در كشورهاي توسعه يافته با استاندارد بالاي بهداشتي نيز رو به افزايشبوده است و اين در حالي است كه وقوع عفونت ها و مسموميت هاي غذايي اغلب گزارش نشدهباقي مانده و لذا تعيين آمار دقيق از ميزان ابتلا خصوصا ً در كشورهاي در حال توسعهامكان پذير نمي باشد. عوامل بيماري زاي غذايي تهديد كننده اي براي بهداشت عمومي اينكشورها به شمار مي آيند كه مي توان توسط رعايت ضوابط بهداشت در پروسه هاي تهيه موادغذايي از وقوع آن ها جلوگيري نمودند.
هر ساله در كشور آمريكا 24 تا 81 ميليوننفر به اسهال هاي ناشي از مواد غذايي مبتلا مي شوند كه هزينه ي درمان اين افراد وخسارت هاي اقتصادي ايجاد شده در اثر معدوم كردن غذاهاي فاسد 7-5 ميليارد دلار تخمينزده مي شود.

بيماري هاي ناشي از مواد غذايي در اثر پروسه هاي غير بهداشتيتهيه مواد غذايي ایجاد مي گردد و شامل عفونت ها و مسموميت ها مي شود. ميكروب هاييمانند سالمونلا ، كامپيلوباكتر ،‌اشرشيا كولي ، ليستريا باعث ايجاد عفونت هاي غذاييمي گردند در صورتي كه ميكروب هاي استافيلوكوكوس آرئوس ،‌كلستريديوم بوتولينوم ابتدادر غذا رشد كرده ،‌ زياد مي شوند و پس از توليد سم ، مسموميت هاي غذايي را به وجودمي آورند. غذا مي تواند به عنوان يك حامل carrier ) بسياري از اجرامعفوني و غير عفوني را در خود حمل كند كه در بعضي از شرايط رشد جرم عفوني را حمايتكرده و به عنوان ناقل فعال (Active vehicle ) عمل نموده و يا تنها نقش ناقل غيرفعال را ( Passive vehicle ) ايفا نمايد كه در اين صورت عامل عفونت در غذا رشدننموده و تنها به وسيله ي غذا به انسان منتقل مي شود .

عوامل بيماريزاي مواد غذايي :
باكتري ها ، ويروس ها، قارچ ها ، انگل ها ، فلزات سنگين ومواد شيميايي باعث مسموميت هاي غذايي مي شوند . باكتري ها عمومي ترين عامل درارتباط با مسموميت هاي غذايي هستند . بيش از 90% عامل مسموميت هاي غذايي توسطاستافيلوكوكوس آرئوس ، سالمونلا ، كلستريديوم پرفرينجنس ، كامپيلو باكتر ،ليستريامنوسيتوژن ، ويپريوپاراهمو لايتیكوس ، باسيلوس سرئوس و اشرشياكولي اتفاق ميافتد. اين باكتري ها عموما ً در مواد غذايي خام يافت مي شوند و مي بايد با جلوگيرياز رشد و كنترل تعداد آنها ، پختن غذا به طور كامل و اجتناب از آلودگي مجدد آن پساز پخت از وقوع عفونت ها و مسموميت هاي غذايي جلوگيري نمود.

1- عواملبيماري زاي باكتريائی مواد غذايي :
باكتري ها مهم ترين عامل ميكروبي بيماريهاي مواد غذايي مي باشند. دو تيپ باكتري مولد بيماري در مواد غذايي وجود دارد. تيپاول تحت عنوان باكتري هاي عامل مسموميت غذايي ( Food Borne Bacterial Intoxications ) است كه از طريق مواد غذايي حاوي سم باكتري حاصل مي شود كه نمونه هاي مهم آنمسموميت غذايي حاصل از كلستريديوم بوتولنيوم و استافيلوكوكوس آرئوس مي باشد. تيپدوم باكتري تحت عنوان باكتري عامل عفونت مواد غذايي ( Food Borne Bacterial Infection )است كه از طريق مصرف غذاي حاوي باكتري هاي زنده باعث بيماري مي گردد وباكتري با تكثير خود و يا توليد متايوليت هاي خاص خود عوارضي را دريدن ميزبان ايجادمي كند مثل اغلب باكتري هاي گرم منقي . با اين حال بعضي از محققين اعتقاد دارند كهبايد كلستريديوم پرفرینجنس و باسيلوس سرئوس جزو لیست عوامل مسموميت زاي غذايي قرارگيرند زيرا در مورد كلستريديوم پرفرينجنس سم باكتري در اثر اسپور دار شدن باكتري درغذا و در مورد باسيلوس سرئوس سم باكتري در اثر اتوليز سلولهاي باكتري در غذا حاصلمي شود .
بعضي از باكتري هاي بيماريزاي غذايي در مجراي روده افراد سالم وطبيعي ( حيوان و در بعضي موارد انسان ) زندگي مي كنند . بعضي از اين باكتري ها درهمه جا پراكنده اند ودر خاك و نباتات و مازاد حيوانات و لاشه ي آنها موجودند . ازطرفي پوست و مجراي بینی انسان نيز حامل استافيلوكوك مي باشند .همچنین آب مي تواندحاوي باكتري هاي بيماري زايي باشد كه از مدفوع منشاء مي گيرند . آبهاي ساحلي نیزًمي توانند حامل باكتري هاي بيماري زائي مثل وبير یوولنیفيكوس ( Vibrio Vulnificus ) باشد لذا واضح است كه تهيه ي مواد غذايي بدون آلودگي باكترهاي بيماريزا با توجه بهمنابع متعدد آنها كه همواره محيط مارا احاطه كرده است ، چقدر مشكل مي باشد . مضافاً اينكه گاهي رشد ميكروبهاي عامل فساد ( غير بيماريزا ) نيز ممكن است باعث بروزبيماري در انسان شوند.نمونه ي اين نوع باكتريها ، بروز مسموميت هیستامینی توليد شدهاز رشد بعضي ميكروبهاي عامل فساد در ماهي و پنير مي باشد.
از علائم مهم واصلي بيماريهاي باكتريايي ناشي از مواد غذايي ، اسهال و استفراغ را مي توان نامبرد. بسته به قدرت بيماريزايي و حساسيت و يا میزان سلامتی ميزبان بيماري ممكن استحاد و يا خود محدود شونده بوده و يا باعث بيماري مزمن ويا تهديد كننده ي حيات شخصباشد. افرادي كه زندگي آنها مي تواند توسط بيماريهاي غذايي تهديد شود عبارتند از : افراد با ضعف ايمني ( Immuno Compromised People ) ، افراد مسن ، افراد با مشكلسلامتي از قبيل سيروز كبدي ،هپاتيت ، افراد خيلي جوان و غيره .
نقش باكتريهاي بيماريزاي غذايي در ايجاد بيماريهاي مزمن می تواند مربوط به بيماري مفاصل ( توسط باكتريهايي مثل يرسينيا آنتروكولي تيكا ، كمپيلو باكتر ججوتاي ، سالمونلا ،شيگلا ، اشرشيا كولي و استافيلوكوكوس آرئوس ) ، بيماري خود ايمني ( توسط يرسينياآنتروكولي تيكا ) عوارض عصبي و عصبي عضلاني ( توسط كمپيلو باكترججوتاي ، يرسينياآنتروكولي تيكا و اشرشيا كولي ) و بيماريهاي قلبي- عروقي طولاني مدت (توسط سالمونلا ) باشد .
بيماريهاي حاد خارج روده اي ناشي از باكتريهاي بيماريزاي غذايي ميتواند مربوط به بيماريهاي ريوي ( توسط كمپيلو باكتر و سالمونلا ) بيماري كليوي
توسط اشرشيا كولي تيپ H7. O157 سالمونلا ، شيگلا و كامپيلوباكتر - بيماريهاي قلبي ( يرسينيا و سا لمونلا )‌بيماري هاي سيستم اعصاب مركزي ( توسط سالمونلا وليستريا ) بيماري هاي جنيني ( توسط ليستريا ) و بيماري هاي پوست و نسوج نرم ( توسطكامپيلوباكتر ، سالمونلا و يريسينا ) باشد.
ميكروب ها مسئول بروز بخش وسيعياز مسموميت هاي غذايي مي باشند بسياري از اين ميكروب ها در گذشته به عنوان عاملمسموميت غذايي محسوب نمي شدند و اخيرا ً تحت عنوان ميكروب هاي بيماري زا پنهان يانوظهور ( Emerging food borne pathogen ) شناسايي شده اند كه اهميت آن ها در ايجادمسموميت هاي غذايي روز به روز بيشتر مي شود. خصوصا ً اين كه بعضي از اين باكتري هاقادرند تحت شرايط يخچالي و محيط با اكس‍يژن كم زنده بمانند و يا رشد كنند و بعضينيز حتي با تعداد كم قادر به ايجاد بيماري مي باشند و اين زنگ خطري جدي براي سلامتيمصرف كننده مواد غذايي مي باشد. طبق بررسي هاي CDC ( Center For Disease Control ) كه در كشور آمريكا در طول پنج سال انجام گرفته است 77% مسموميت هاي غذايي از منبعمواد غذايي سرويس هاي عمومي و رستوران ها ، 20% از منبع منازل و تنها 3% از منبعمواد غذايي تجارتي ( كارخانه ها ) ناشي مي گردد. با وجودي كه كارخانه هاي موادغذايي معيارهاي كنترل مطمئن و لازم را در تهيه مواد غذايي سالم و بهداشتي به كار ميبرند ولي اين تا موقعي است كه محصول به دست مصرف كننده مي رسد لذا تمام كساني كه دردستكاري و فرآيند اين فراورده ها درگير هستند و نيز خود مصرف كننده ، مسؤليتنگهداري غذا در شرايط بهداشتي را تا موقع مصرف به عهده داشته و هرگونه تخطي ازمعيارهاي خاص كنترل آن غذا مثل نگهداري در شرايط زماني و حرارتي ( ( Time Temperature abuse )و تغيير هويت آن ممكن است باعث رشد و یا توليد سم ميكروب هابيماري زاي موجود در غذا گردد.
عوامل بروز بيماري هاي غذايي متنوعبه شرح زير است


مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ تیر ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 116
كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

**کسب درآمددرمنزل از اینترنت روزانه 300/000 هزارتومان تضمینی و تست شده** *بسم الله الرحمن الرحیم* *نکته بسیار مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به ...

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه‌ای؟ چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم نوشته‌ی کیت شرایتر،با ارائه‌ی روش‌های سودمند به شما می‌آموزد که بازاریابی شبکه‌ای تنها حرفه‌ی موجود در جهان نیست، اما با به کارگیری آن علاوه بر آزادی مالی، وقت و زمان لذت بردن از آن را هم ...

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ...

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

عنوان کتاب: آدم های سمی نویسنده: لیلیان گلاس مترجم: مينا فتحی، نهضت صالحيان گوینده: ملیحه عجم فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 29 حجم کل فایل ها: 252 مگابایت مدت زمان پخش: 14 ساعت و 12 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: محتوای این کتاب در دو بخش کلی دسته‌بندی شده ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

عنوان: HSE PLAN فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 33 زبان: فارسی دسته بندی: بهداشت محیط چکیده: طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زماان برگازاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه ...

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

این مجموعه سوالات شامل سوالات اطلاعات عمومی و سیاسی آزمون های مختلف استخدامی اعم از وزارت نیرو ، وزارت نفت ، آموزش و پرورش ، آزمون های استخدامی بانک های مختلف ، پرستاری ، امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی و سایر آزمون های استخدامی می باشد. پوشه سوالات اطلاعات عمومی و ...

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

(بسم‌الله الرحمن الرحیم) سلام به دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما خوش آمدید. اومیدوارم در این شرایط بد هیچ کس دغدغه مالی نداشته باشد.. کسب درآمد اینترنتی طی چندین سال تا به امروز رشد بسیار زیادی داشته است. کسب درآمد بدون خارج شدن از منزل می‌شود به راحتی به درآمد ...

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ...

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ...

فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc

تحلیلگران حرفه ای ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید حدود سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. این شغل بیرون خانه و کاره شما ارایه خدمات ...

ممبر پلاس برلیان

ممبر پلاس برلیان

امکانات: +افزایش ممبر فیک + افزایش بازدید +افزودن عضو به کانال,گروه,ربات +افزودن همزمان به ده کانال موارد لازم جهت استفاده: تی دیتا ======================== ==================== =============== ======== ==== == = ...

دریافت فایل : ممبر پلاس برلیان
اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

این اکسل شیت ها مختلفی دارد (اگر ارز مورد نظر تون در شیت ها نبود، براحتی میتونید از یکی از شیت ها کپی تهیه کنید و اونو ادیت کنید -که فرمول نویسی ها هم توش بمونه-) و تماما توسط خودم درست شده. سطر اول اطلاعاتِ هر جدوا رو نگهداشتم که فرمول ها حفظ بشه. پس از وارد کردن اطلاعات خرید تون ...

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. تذکر مهم : تمامی سوالات و مشکلات شما در تلگرام و با آیدی کارشناس پشتیبانی یعنی ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان آیا می خواهید کنترل دقیق بر روی تعداد ساعت دقیق کاری تمام کارمندانتان داشته باشید ، یک جدول طراحی شده با نرم افزار اکسل -پی دی اف و عکس برای شما آماده کرده ایم که بوسیله آن می توانید ساعت ورود و خروج روزانه کارمندانتان را ثبت ...

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ...

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

به نام خداوند بزرگ و روزی دهنده با سلام چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵‌.۶ میلیون دلار تبدیل کنیم برای پاسخ به این سوال خواندن این کتاب را بسیار توصیه میکنم موفق و سلامت و ثروتمند باشید ...

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

با وجود این فیلتر دیدن جمله ی ((هنوز تو ضررم)) در شبکه های اجتماعی و گروههای بورسی جای تعجب دارد!!!فیلتر نوسانگیری اولین بار در ایران ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 230نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات تعداد مجموع سوالات: 230نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات می ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما