سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1163
  • بازدید دیروز : 2275
  • بازدید کل : 1487447

دانلود جزوه شيمي آب و فاضلاب (مناسب براي آزمون كارداني به كارشناسي)


دانلود جزوه شيمي آب و فاضلاب (مناسب براي آزمون كارداني به كارشناسي) با فرمت ورد ودر 21 صفحه

قسمتی از متن جزوه

ساختمان آب و خواص فيزيكي آن

ساختمان :

آب نتيجه تركيب اكسيژن و هيدروژن طبيعي است . مولكول آن (H2O) داراي وزن مولكولي 18 است . مطالعه مناسب آب در واقع مطالعه ساختمان آب است كه در پرتو آن بسياري از خواص حيات بخش و مفيد آب روشن خواهد شد . در ملكول آل دو اتم هيدروژن با اتم اكسيژن زاويه˚105 تشكيل مي دهد و يك مولكول غير متقارن را بوجود مي آورد . آب در واقع مخلوطي از چندين وزن مولكولي مي باشد , زيرا شامل تركيبات متقابلي از ايزوتوپهاي مختلف هيدروژن و اكسيژن است , لكن عملا" وزن مولكولي آب را 18 در نظر مي گيرند .

انرژي تشكيل :

انرژي تشكيل استاندارد آب در 25 درجه سانتيگراد و فشار 1 اتمسفر برابر است با 317/68- كيلو كالري بر مول (kcal/mole) . واكنش تشكيل آب از اتمهاي هيدروژن و اكسيژن گرمازاست و آب كه محصول اين واكنش است داراي انرژي بسيار كمتري نسبت به مواد اوليه است .

ابعاد :

زاويه هاي H–O–H , 105 درجه و ساختمان الكتروني آن تترا هيدرال است .

پلاريته :

ساختمان آب داراي توزيع غير يكنواخت بار الكتريكي است و اكسيژن داراي بار جزئي منفي و هيدروژنها داراي بار جزئي مثبت هستند . اين توزيع غير يكنواخت بر اساس تشكيل پيوند هيدروژنه در آب مي باشد

خواص آب :

آب به علت داشتن پيوند هيدروژنه نسبت به تركيبات مشابه با وزن مولكولي نزديك به هم (SH2)داراي نقطه ذوب و نقطه جوش بالاتري است . ويژگيهاي بي نظير آب از نظر ظرفيت گرمايي , دانسيته , ويسكوزيته و كشش سطحي هم به اين جهت مي باشد .

 

دانسيته :

دانسيته آب تابع دماست . دانسيته يخ صفر درجه سانتيگراد , g/ml 91671/0 و دانسيته آب صفر درجه سانتيگراد g/ml 99867/0 مي باشد . حجم مولي آب در صفر درجهcm3/mole/mole 18 است كه با تبديل به يخ صفر درجه , 3/8% تغيير خواهد كرد . اين افزايش حجم به علت ساختمان كريستالي يخ مي باشد . مزيت افزايش حجم در تبديل آب به يخ اين است كه در انجماد آبها , يخ كه سبكتر است بالا آمده و موجودات آبزي را از انهدام نجات مي دهد . آب در حدود ˚C4 بيشترين دانسيته را دارد كه مقدار آن g/ml 1 مي باشد . جرم مخصوص يا دانسيته آب خالص در ˚C15 و فشار 1 اتمسفر kg/lit 0281/1 است . يك كاربرد دانسيته آن است كه ا داشتن وزن مخصوص مي توان انرژي لازم را براي پمپاژ محاسبه كرد . با حفاظت مناسب از لوله ها از انجماد در نقاط سرد مي توان از شكستگي آنها جلوگيري كرد .

ذوب و تبخير :

يخ در 0˚Cذوب مي شود و آب در ˚C100و فشار 1 اتمسفر تبديل به بخار مي شود و حجم آن 1600 برابر افزايش مي يابد . اگر فشار آب به psi 35 برسد , نقطه جوش به˚C 3/138 رسيده و حجم بخار توليد شده 500 برابر آب ميگردد . اگر آب حاوي املاح باشد نقطه ذوب آن پايين تر و نقطه جوش آن بالاتر مي رود و به اصطلاح محدوده حالت مايع گسترش مي يابد .

ظرفيت گرمايي :

ظرفيت حرارتي و گرمايي آب J/kg-˚c 4180 مي باشد . اين پارامتر هم تابع دما است و حداقل مقدار آن در ˚C 35 است . گرماي نهان ذوب آب kcal/kg 79 و گرماي نهان تبخير آن kcal/kg 539 مي باشد . به علت داشتن اين خواص گرمايي بالا آب به عنوان يك سيال حامل حرارت مورد استفاده قرار مي گيرد . از خاصيت انرژي حرارتي و ازدياد قابل ملاحظه حجم آب از مايع به بخار , براي گرم كردن و به حركت درآوردن تلمبه ها و ماشين آلات مختلف استفاده مي شود .

ويسگوزيته يا گرانروي :

ويسگوزيته يا گرانروي معياري از مقاومت توده سيال در برابر جريان و حركت مي باشد . ضريب ويسگوزيته نسبت به مواد مشابه زيادتر است . ضريب ويسگوزيته آب با افزايش دما كاهش مي يابد چون با افزايش دما نيروهاي بين مولكولي كم مي شود . تاثير دما روي ويگوزيته در فرايندهاي فيزيكي شيميايي تصفيه تاثير مي گذارد . انعقاد و لخته سازي , ته نشيني , فيلتراسيون و بعضي فرايندهاي ديگر همه در دماهاي بالا موثرتر هستند . به همين جهت تصفيه خانه هايي كه براي آب و هواي سرد طراحي مي شوند بايد داراي ملاكهاي طراحي ملاحظه كارانه تر باشند . مثلا" سرعت پمپاژ براي شستشوي معكوس صافي ها , بايد آنچنان باشد كه تاثير تغيير ويسكوزيته را لحاظ كند . ويسكوزيته علت اصلي افت فشار در سيستم هاي انتقال مي باشد . مقدار ويسكوزيته آب داراي املاح بيش از آب خالص است .

كشش سطحي :

به نيروهايي اشاره دارد كه سطح يك حجم مشخصي از مايع را به حداقل مي رسانند . اين نيروها باعث مي شوند كه هنگام افتادن يك قطره از هوا به صورت كروي در آيد . كشش سطحي آب نسبت به تركيبات مشابه زيادتر است .

حركت قطبي (Dipole moment) :

حركت قطبي آب به اين علت است كه مركز بارهاي مثبت و منفي مولكول آب روي هم قرار ندارند و مولكول قطبي است . حركت قطبي آب , آنرا يك حلال بسيار خوب براي مواد يوني ساخته است هر چند كه مولكول آب به تنهايي كووالان است ولي مولكول قطبي آب به سطح كريستال يوني جذب مي شود و هنگام جدا شدن يونها از كريستال جامد , مولكولهاي آب آنرا كاملا" احاطه مي كنند .

هدايت الكتريكي :

آب خالص هادي خوبي براي جريان الكتريسيته نيست چون مولكول آب به مقدار خيلي كم يونيزه مي شود و در هر ليتر حدود 7-10مول H+ و 7-10مول OH- توليد مي شود . معمولا" آب مقطر در تعادل با CO2 هوا داراي هدايتي حدود Ω-1m-1 6-10× 70 = k يا µmho/m 70 مي باشد . امروزه برخي از صنايع نياز به آب فراوان با هدايت ويژه بسيار پايين (Ω-1m-1 6-10× 5/5) براي استفاده هاي خاص مثل آبكشي مواد در صنايع نيمه هاديها دارند . هر چند كه آب كاملا" خالص هادي خوبي براي جريان الكتريسيته نيست , لكن يكي از خواص بسيار مهم محلولهاي يوني توانايي آن در هدايت جريان مي باشد . در اين محلول ها , يونهاي تفكيك شده بار الكتريكي را حمل خواهند كرد . مقدار هدايت يك محلول توسط عواملي نظير غلظت يونها , تركيب يونها و دما تغيير خواهد كرد و به طور خلاصه به علت :

-ازدياد دما (به علت افزايش سرعت حركت يونها) هدايت افزايش مي يابد .

-افزايش غلظت يونها موجب افزايش هدايت مي شود .

-نوع يونهاي محلول

نوع يونها بدين دليل روي هدايت الكتريكي آب اثر مي گذارند كه بعضي يونها حاوي بيش از يك بار الكتريكي است و بعضي از يونها به علت مشخصات بار و حجم خودشان از بقيه سريعتر در محلول حركت مي كنند .

يونيزاسيون :

قبلا" نيز ذكر شد كه مولكول آب به مقدار خيلي كم يونيزه مي شود و در هر ليتر حدود 7-10مول H+ و 7-10مول OH- توليد مي كند .

H2O ↔ H+ + OH-

فشار اسمزي :

پديده مهم ديگري كه در آب حاوي املاح اتفاق مي افتد فشار اسمزي است كه وابسته به مواد محلول (حل شده) و نه آب (حلال) مي باشد . اگر دو محلول را با يك غشاء ا زهم جدا كنيم آب از محلول رقيق تر خارج شده و وارد محلول غليظ تر مي شود . اين فرايند كنترل كننده فعاليت تمام سلولهاي حياتي است . اين پديده تاثير حفاظت مواد غذايي را با نمك زدن آن توجيه مي كند .

تركيبات و عناصر مورد استفاده در شيمي آب

هر عنصر با ديگر عناصر در اندازه , وزن و خواص شيميايي تفاوت دارد .وزن اتمي عناصر نسبت به وزن كربن كه 12 است اندازه گيري مي شود . اين وزن كه بر حسب گرم بيان مي شود يك اتم گرم آن عنصر ناميده ميشود . مثلا" جرم يك اتم گرم از آلومينيوم برابر 27 است . وزن اكي والان (اكي والان گرم) ك عنصر برابر است با وزن اتمي تقسيم بر ظرفيت . ظرفيت يك عنصر عبارت است از قدرت تركيب شوندگي آن نسبت به اتم هيدروژن كه داراي ظرفيت 1 است . لذا يك عنصر با ظرفيت 2+ مي تواند دو اتم هيدروژن را در تركيبي برداشته و جايگزين آنها شود . سديم داراي ظرفيت 1+ است در حاليكه كلر داراي ظرفيت 1- است و لذا يك اتم سديم با يك اتم كلر تركيب مي شود و تشكيل يك مولكول NaCl مي دهد . وزن يك تركيب كه برابر با مجموع اوزان عناصر تركيب شونده آن است وزن مولكولي آن جسم و به عبارت ساده تر يك مول مي گويند . مجموع جرم هاي اتمي عناصر تشكيل دهنده يك ماده مركب , جرم مولكولي آن خوانده مي شود كه اگر بر حسب گرم بيان شود مول يا مولكول گرم ناميده مي شود . نكته : جرم اتمي و جرم مولكولي , اعدادي نسبي و بدون بعد هستند .

بعضي از گروه هاي خاص اتمها با هم به عنوان يك واحد در تعداد زيادي از مولكولهاي بزرگ شركت مي كنند كه به آنها راديكال گفته مي شود . راديكالها انواع و اقسام گوناگون دارند مثل گروه هيدروكسيل (OH-) .

حلاليت و يونيزاسيون

جهت حل يك ماده در آب بايد پيوستگي ذرات و يونها از بين برود . بين ذرات يك ماده به علت وجود نيروهاي زير پيوستگي وجود دارد :

-نيروهاي بين اتمي شامل پيوندهاي قوي شيميايي (الكترووالانس و كئووالانس)

-نيروهاي بين مولكولي شبيه پيوند هيدروژني (H2O) , نيروهاي واندروالس (H2) كه ذرات را با نيروهاي ضعيفي به هم اتصال مي دهد .

حلاليت مايعات :

چون مولكول آب قطبي است , حلاليت يك مايع در آب بستگي به پلاريته مولكولهاي آن دارد . مثلا" مولكولهايي كه داراي گروههاي OH- (الكل ها و قندها) , SH- وNH2 هستند خيلي قطبي بوده و لذا در آب خيلي محلول مي باشند . در حاليكه ديگر مايعات مثل هيدروكربن ها , روغن و چربي كه غير قطبيند خيلي كم محلول هستند . در مواد غير محلول ممكن است امتزاج بوجود بيايد كه بستگي به محدوده دما دارد . مثلا" آب و فنل در بالاتر از 5/63درجه سانتيگراد به هر نسبتي با هم مخلوط مي شوند و يا تري متيل آمين در كمتر از 5/18 درجه سانتيگراد در تمام نسبتها با آب محلول هستند .

حلاليت جامدات :

مولكولهاي منفرد و يا يونها پراكنده در آب را اجسام و مواد محلول گويند . غلظت كل مواد محلول را بوسيله آزمايش باقيمانده تبخير اندازه گيري مي كنند . حلاليت اجسام در آب بستگي به ماهيت و ساختمان مواد (گروه هاي تشكيل دهنده آن) و عوامل فيزيكي ديگر از قبيل حرارت و غيره دارد . گروه هاي مولكولي به دو دسته آب دوست و آب گريز تقسيم مي شوند . در محلول هاي حقيقي غلظت ماده حل شده را به صورتهاي زير نشان مي دهند :

-غلظت وزني : مقدار وزن حل شده در واحد وزن حلال

-جزء مولي : نسبت تعداد مول حل شده به كل مولها

-مولاليته : تعداد مولهاي حل شده در يك ليتر محلول

-نرماليته : تعداد اكي والان گرم از ماده حل شده در يك ليتر محلول

حاصلضرب حلاليت :

غير از اجسامي كه به طور كامل در آب حل مي شوند , بقيه كم و بيش در آب محلول هستند . مثلا" كلرور نقره و سولفات باريم خيلي نامحلول مي باشند اما در آب اين دو تركيب هم به مقدار كم حل مي شوند و تعادل زير را بوجود مي آورند .

AgCl ↔ Ag+ + Cl-

BaSO4 ↔ Ba2+ + SO4 2-

در واقع در مورد اين تركيبات , حالت اشباع با حل شدن مقدار كمي از ماده در آب به دست مي آيد . تعادلي كه بين كريستال هاي يك تركيب در حالت جامد و يون هاي آن در محلول وجود دارد را مي توان به زبان رياضي بيان كرد مثلا" در مورد كلرور نقره مي توان چنين نوشت :

 


مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۵ تیر ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 161
كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

**کسب درآمددرمنزل از اینترنت روزانه 300/000 هزارتومان تضمینی و تست شده** *بسم الله الرحمن الرحیم* *نکته بسیار مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به ...

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه‌ای؟ چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم نوشته‌ی کیت شرایتر،با ارائه‌ی روش‌های سودمند به شما می‌آموزد که بازاریابی شبکه‌ای تنها حرفه‌ی موجود در جهان نیست، اما با به کارگیری آن علاوه بر آزادی مالی، وقت و زمان لذت بردن از آن را هم ...

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ...

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

عنوان کتاب: آدم های سمی نویسنده: لیلیان گلاس مترجم: مينا فتحی، نهضت صالحيان گوینده: ملیحه عجم فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 29 حجم کل فایل ها: 252 مگابایت مدت زمان پخش: 14 ساعت و 12 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: محتوای این کتاب در دو بخش کلی دسته‌بندی شده ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

عنوان: HSE PLAN فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 33 زبان: فارسی دسته بندی: بهداشت محیط چکیده: طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زماان برگازاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه ...

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

این مجموعه سوالات شامل سوالات اطلاعات عمومی و سیاسی آزمون های مختلف استخدامی اعم از وزارت نیرو ، وزارت نفت ، آموزش و پرورش ، آزمون های استخدامی بانک های مختلف ، پرستاری ، امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی و سایر آزمون های استخدامی می باشد. پوشه سوالات اطلاعات عمومی و ...

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

(بسم‌الله الرحمن الرحیم) سلام به دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما خوش آمدید. اومیدوارم در این شرایط بد هیچ کس دغدغه مالی نداشته باشد.. کسب درآمد اینترنتی طی چندین سال تا به امروز رشد بسیار زیادی داشته است. کسب درآمد بدون خارج شدن از منزل می‌شود به راحتی به درآمد ...

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ...

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ...

فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc

تحلیلگران حرفه ای ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید حدود سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. این شغل بیرون خانه و کاره شما ارایه خدمات ...

ممبر پلاس برلیان

ممبر پلاس برلیان

امکانات: +افزایش ممبر فیک + افزایش بازدید +افزودن عضو به کانال,گروه,ربات +افزودن همزمان به ده کانال موارد لازم جهت استفاده: تی دیتا ======================== ==================== =============== ======== ==== == = ...

دریافت فایل : ممبر پلاس برلیان
اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

این اکسل شیت ها مختلفی دارد (اگر ارز مورد نظر تون در شیت ها نبود، براحتی میتونید از یکی از شیت ها کپی تهیه کنید و اونو ادیت کنید -که فرمول نویسی ها هم توش بمونه-) و تماما توسط خودم درست شده. سطر اول اطلاعاتِ هر جدوا رو نگهداشتم که فرمول ها حفظ بشه. پس از وارد کردن اطلاعات خرید تون ...

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. تذکر مهم : تمامی سوالات و مشکلات شما در تلگرام و با آیدی کارشناس پشتیبانی یعنی ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان آیا می خواهید کنترل دقیق بر روی تعداد ساعت دقیق کاری تمام کارمندانتان داشته باشید ، یک جدول طراحی شده با نرم افزار اکسل -پی دی اف و عکس برای شما آماده کرده ایم که بوسیله آن می توانید ساعت ورود و خروج روزانه کارمندانتان را ثبت ...

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ...

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

به نام خداوند بزرگ و روزی دهنده با سلام چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵‌.۶ میلیون دلار تبدیل کنیم برای پاسخ به این سوال خواندن این کتاب را بسیار توصیه میکنم موفق و سلامت و ثروتمند باشید ...

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

با وجود این فیلتر دیدن جمله ی ((هنوز تو ضررم)) در شبکه های اجتماعی و گروههای بورسی جای تعجب دارد!!!فیلتر نوسانگیری اولین بار در ایران ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 230نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات تعداد مجموع سوالات: 230نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات می ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما